Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Pomoc dla przedsiębiorców

 

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KIELC

 

 

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KIELC

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa, informuję, że Miasto Kielce przygotowało pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, w celu ograniczenia skutków sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się kieleccy przedsiębiorcy. Chodzi tu przede wszystkim o firmy, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub firmy, które w sposób znaczny ograniczyły swoją działalność - informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

 

 

PODATKI
 

 

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 został przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości:

 1. termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej przypadający na dzień 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. został przedłużony do dnia 30 września  2020 r.
 2. termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na dzień  15 maja 2020 r. został przedłużony do dnia 30 września  2020 r.

 

Uzyskanie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości jest możliwe po złożeniu przez podatnika (przedsiębiorcę) formularza informacji stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XXVII/500/2020  Rady Miasta Kielce z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2020r., poz. 1681).

 

Formularz ten jest dostępny TUTAJ (format EXCEL)  lub TUTAJ (format PDF).

 

 

Na szczegółowe pytania dotyczące przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości:

 

 • od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej odpowiedzą pracownicy Referatu Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Prawnych Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji pod nr tel. 41 36 76 329, 41 36 76 338.
 • od osób fizycznych odpowiedzą pracownicy Referatu Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji pod nr tel. 41 36 76 053, 41 36 76 346, 41 36 76 006 , 41 36 76 008.

 

 

 

Przedsiębiorcy którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą na czas trwania stanu epidemii ubiegać się o następujące ulgi:

 

 • odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych),
 • rozłożenie płatności podatków lokalnych na raty,
 • umorzenie odsetek od tych kwot.

 

 

Aby uzyskać ww. ulgę, przedsiębiorca powinien złożyć indywidualny wniosek z odpowiednimi dokumentami.

 

Przy ubieganiu się o ulgę w ramach pomocy de minimis:

 

 • oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, stosownie do prowadzonej formy rozliczeniowej (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
 • dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

Informacje szczegółowe są zawarte w Kartach Usług dostępnych na stronie internetowej www.um.kielce.pl w zakładce Urząd Miasta – Podstawowe dane/Podatki i opłaty lokalne.

 

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
 • pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Kielce,  Rynek 1, 25-303 Kielce.


Na szczegółowe pytania dotyczące ulg odpowiedzą pracownicy Referatu Należności Publicznoprawnych i Ulg Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji pod nr tel. 41 36 76 232, 41 36 76 119.

 

 

 

 

 

ODPADY KOMUNALNE

 

W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której przedsiębiorcy mogą zmniejszyć lub czasowo „wyzerować” wysokość ponoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nową, kolejną deklarację uwzględniającą ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości, przedsiębiorcy mogą przesyłać:

 

 • drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
 • pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
 • z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Kielce dla bezpośredniej obsługi klienta, złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez jej umieszczenie w specjalnym pojemniku, zlokalizowanym w pobliżu wejścia do urzędu przy ul. Strycharskiej 6.

 

Na szczegółowe pytania, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpowiedzą pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska pod nr telefonów: 41 36 76 664, 41 36 76 655, 41 36 76 684, 41 36 76 656.

 

CZYNSZE LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWA GRUNTÓW

 

1. Od 1 kwietnia 2020 roku przedsiębiorcy, będący dzierżawcami gruntów Miasta Kielce, przez okres kolejnych trzech miesięcy uiszczać będą czynsz dzierżawny w wysokości 10% dotychczasowego, jeśli na gruncie miejskim prowadzą działalność:

 

 • handlową,
 • handlową – sezonową,
 • usługową,
 • parkingów,
 • parkingów z zapleczem budowy,
 • przemysłowo – składową,
 • sportową i rekreacyjną.

 

Obciążenie przedsiębiorców z tego tytułu spadnie tym samym o 90%.

 

2. Zmniejszenie czynszu dzierżawnego następować będzie po złożeniu wniosku, którego wzór zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (Biuletyn Informacji Publicznej). Oprócz tradycyjnej formy papierowej, można przesłać wypełniony wniosek za pomocą platformy ePUAP lub w formie skanów albo fotografii z widocznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji firmy, na adres .

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pod numerami telefonów 41 3676228, 413676224.

 

Wniosek o obniżenie czynszu za dzierżawę gruntu - pobierz

 

3. Dla przedsiębiorców - najemców lokali użytkowych w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz pozostałych, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia działalności, zastosowana zostanie stawka czynszu w wysokości 1 zł od najmowanego lokalu, niezależnie od jego wielkości, za miesiąc kwiecień 2020 roku.

 

Jednocześnie odroczone zostaną terminy płatności czynszu za kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec 2020 roku.

 

Ustalenie stawki czynszu za miesiąc kwiecień oraz odroczenie może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioski, które będą rozpatrywane indywidualnie, należy składać do Miejskiego Zarządu Budynków, ul. Paderewskiego 20 lub drogą elektroniczną. Wzór wniosku zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl.

 

 

OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO


Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), wprowadzona została zmiana terminów płatności opłat rocznych należnych za 2020 rok za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:     

 

„Art. 15j. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów”.

 

„Art. 53. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”.

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielą pracownicy Referatu Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pod numerami telefonów 41 3676750, 41 3676540, 41 3676392. 

 

 

------

 

- Czekamy również na systemowe rozwiązania rządu, który opracowuje tzw. pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem. Jego wprowadzenie ma pomóc biznesowi przetrwać obecną, trudną sytuację w Polsce. Gdy tylko przepisy wejdą w życie, wprowadzimy je do naszego pakietu i rozszerzymy pomoc dla przedsiębiorców – podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

 

 

Miasto Kielce rozszerza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

Rozszerzamy pakiet pomocowy dla kieleckich przedsiębiorców, uzupełniając go o wsparcie dla lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego. Wielu z nich to młodzi przedsiębiorcy, osoby, które stawiają pierwsze kroki w świecie biznesu. Dzisiaj, w obliczu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii, w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy – informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

 

- W ramach opracowanej propozycji, dla przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do znacznego ograniczenia lub zaprzestania swojej działalności, planujemy m.in. obniżyć czynsz za kwiecień bieżącego roku - będzie to obniżka od 50 do 95% w stosunku do obecnej stawki – dodaje prezydent Bogdan Wenta.

 

Przysługująca ulga będzie uzależniona od spadku przychodu. Na 95% ulgę będą mogli liczyć ci przedsiębiorcy, którzy w marcu br. osiągnęli przychód o 76% mniejszy (lub powyżej), niż miesiąc wcześniej.

 

Zakres ulg przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Procentowy spadek przychodu w miesiącu marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca luty 2020 r.

Przysługująca procentowa ulga do opłat czynszowych z tytułu spadku dochodów

1

od 0 % do 39 %

0 % ulgi

2

od 40 % do 50 %

50 % ulgi

3

od 51 % do 75 %

75 % ulgi

4

76 % i powyżej

95 % ulgi

 

W celu obniżki czynszu, najemca powinien złożyć do Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego wniosek i wskazać w nim wysokość utraty przychodu. Do wniosku należy załączyć miesięczne sprawozdania finansowe za miesiące luty i marzec oraz wniosek o udzielenie pomocy de minimis, a także informację o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w poprzednich trzech latach. Dokumenty należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2020 r.

 

Dodatkowo, w kolejnych dwóch miesiącach tj. w maju i czerwcu 2020 r., lokatorzy będą mogli wnioskować o odroczenie płatności czynszu.

 

Ponadto najemcy lokali w Zespole Inkubatorów Technologicznych, rozliczanych w systemie ryczałtowym, którzy spełniają warunki do obniżenia czynszu, nabędą prawo do obniżenia opłaty eksploatacyjnej w miesiącu kwietniu o 30% stawki określonej w regulaminie naboru i funkcjonowania oraz w umowie najmu.

 

Jednocześnie, wobec wszystkich najemców lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, którzy podpisali umowy przed dniem 1 marca 2020 r., odstępuje się od dokonania waloryzacji czynszu w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2020, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

 

- Decydując się na tego rodzaju wsparcie, żywię głęboką nadzieję, że choć w niewielkim stopniu będziemy mogli pomóc naszym przedsiębiorcom. Większość lokatorów to młode firmy, które wymagają szczególnego potraktowania. To z myślą o nich utworzony został Kielecki Park Technologiczny i to dla nich każdego dnia staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę - podkreśla Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

 

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca na stronie Ministerstwa Rozwoju www.firma.gov.pl może zgłosić i podpisać profilem zaufanym (ePUAP) lub podpisem kwalifikowanym, wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący rejestracji, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.


Istnieje możliwość podania daty wstecznej przy zgłoszeniu rejestracji, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.


Możliwe jest również przesłanie wniosku CEIDG-1 pocztą. Wniosek przesłany pocztą na adres urzędu musi zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy poświadczony przez notariusza.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności