Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Pomoc stypendialna

I. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

 

 

1. Stypendium szkolne


Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Obecnie kwota ta wynosi 528 zł netto.

 

 

Druki do pobrania:

 

 

2. Zasiłek szkolny


Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

Regulamin - Uchwała Rady Miasta Kielce z dnia 23.06.2008 r. Nr XXV/551/2008 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiana regulaminu - Uchwała Nr XLV/977/2017 z dnia 27.07.2017 r.

 

 

 

 

II. Stypendia dla studentów z Winnicy na Ukrainie

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy posiadają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach i są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie.

 

Regulamin - Uchwała Nr LVII/999/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
Zmiany regulaminu:

- Uchwała Nr V/52/2015 z dnia 22.01.2015 r.,
- Uchwała Nr XII/209/2015 z dnia 30.07.2015 r.,
- Uchwała Nr LVI/1261/2018 z dnia 17.05.2018 r.,
- Uchwała Nr XVIII/290/2019 z dnia 19.09.2019 r.

 

Druki do pobrania:

 

 

III. Stypendia dla najlepszych maturzystów


Stypendium może zostać przyznane studentowi uczelni wyższej mającej siedzibę w mieście Kielce, który w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium został absolwentem szkoły ponadpodstawowej i uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 85% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz był zaangażowany w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium w  aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu.

 

Regulamin – Uchwała Nr XVIII/291/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r.

 

Druki do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni


 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności