Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

P O N E - Program - Ograniczenia Niskiej Emisji

Prezydent Miasta Kielce ogłasza w dniu 8.01.2020 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza w dniu 8.01.2020 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia sieci ciepłej wody użytkowej w przypadku podłączenia Budynku wielorodzinnego i instalacji
w budynku Węzła cieplnego – 40 000 zł, instalacja Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny – 8 000 zł, zastosowanie pompy ciepła w Budynku mieszkalnym - 8 000 zł,

Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XXIII/426/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 5158).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

 

Nowe zasady dla trwającego aktualnie naboru o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

Od dzisiaj tj. 13.08.2019 r. obowiązują nowe zasady dla trwającego aktualnie naboru o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce wynikające z wejścia w życie Uchwały nr XVI/250/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę  nr VII/104/2019  z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2019 r., poz. 3050).
 
Po zmianach zasady są następujące:
 
Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: 
1) 4 000 zł w przypadku instalacji indywidualnego Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny,
2) 25 000 zł w przypadku podłączenia Budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku Węzła cieplnego.
 
Dotacja może być udzielona w kwocie 90% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania,  przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do ww. kwoty
 
Dotacja może zostać udzielona na dofinansowanie Zadań, które łącznie spełniają następujące warunki:
będą realizowane na terenie nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Miasta Kielce, będą realizowane przez Wnioskodawców, obejmą trwałą likwidację Systemów ogrzewania na paliwo stałe stanowiących trwałe wyposażenie Budynku mieszkalnego lub Lokalu wyodrębnionego,  w szczególności takich jak: piec lub kocioł centralnego ogrzewania; likwidowane urządzenia muszą być trwale związane z podłożem lub elementem konstrukcji budynku, np. poprzez ich wmurowanie , przyspawane, a w przypadku kotła centralnego ogrzewania połączone z kominem i instalacją centralnego ogrzewania.
 
Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr VII/104/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 r., poz. 1075) oraz Uchwały 
nr XVI/250/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2019 r., poz. 3050).
 
Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.
 

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła - rok 2019


Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

 

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia sieci ciepłej wody użytkowej w przypadku podłączenia Budynku wielorodzinnego i instalacji
w budynku Węzła cieplnego – 25 000 zł, instalacja Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek wielorodzinny – 4 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

 

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr VII/104/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 r., poz. 1075).

 

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

1.        Podstawa prawna:

Uchwała Nr VII/104/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 r., poz. 1075), zwana dalej „Uchwałą".

2.        Planowana kwota dotacji:

W budżecie Miasta Kielce na rok 2019 przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
na terenie Miasta Kielce, zwanej dalej „Dotacją", w łącznej kwocie nie przekraczającej
300 000 zł. brutto.

3.        Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa oraz definicja zadania

1)      Dotacja związana jest z realizacją „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce – aktualizacja 2017„

2)      Dotacja jest udzielana na dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa
w § 1 pkt 7 Uchwały, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na:

 

1)        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepła wody użytkowej;

2)        Ogrzewanie gazowe;

3)        Ogrzewanie elektryczne.

 

zwanych dalej „Zadaniem".

Zasady udzielenia Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały.

4.        Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie Dotacji.

Dotacja może być udzielona podmiotom, o którym mowa w §1 ust. 1 Uchwały:

1)    osobom fizycznym;

2)    wspólnotom mieszkaniowym.

5.        Wysokość dotacji.

Dotacja może być udzielona w kwocie 90% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania,
przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwoty:

1) 4 000 zł w przypadku instalacji indywidualnego Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek wielorodzinny,

2) 25 000 zł w przypadku podłączenia Budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku Węzła cieplnego.

 

6.        Wniosek o udzielenie dotacji.

1)        wzór wniosku o udzielenie Dotacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr ………. Prezydenta Miasta Kielce z dnia ………….. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce, zwanego dalej „Zarządzeniem";

2)        wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (www.um.kielce.pl) a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach.

7.        Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie Dotacji

1)        wnioski o udzielenie Dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 30 września 2019 r.;

2)        wnioski o udzielenie Dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce;

3)        datą złożenia wniosku o udzielenie Dotacji jest dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Kielce;

4)        wnioski o udzielenie Dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce:

a)      Kancelaria Ogólna - Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr. 12);

b)      Kancelaria Ogólna - ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12)

c)      albo przesyłać na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią,
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

8.        Informacje dodatkowe:

1)       ocena Wniosków o udzielenie Dotacji zostanie poprzedzona oględzinami przeprowadzonymi w miejscu planowanej realizacji Zadania w terminie uzgodnionym
z Wnioskodawcą.

2)       wnioski o udzielenie Dotacji zostaną poddane ocenie formalnej, w terminie 30 dni
od daty ich wpływu;

3)       w przypadku, gdy Wniosek o udzielenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany, do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony Wniosek podlega ponownej ocenie;

4)       Wniosek o udzielenie Dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: nie został uzupełniony zgodnie
z wytycznymi; nie spełnia wymogów formalnych; został złożony w trakcie realizacji Zadania lub po jego zakończeniu lub nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyczynach odrzucenia Wniosku;

5)       pozytywna ocena Wniosku o udzielenie Dotacji stanowi podstawę do zawarcia umowy
o udzielenie Dotacji, zwanej dalej „Umową", Wnioskodawca zostanie zawiadomiony
o terminie i miejscu zawarcia Umowy. Niestawienie się Wnioskodawcy w miejscu
i terminie wyznaczonym, lub odmowę zawarcia Umowy, uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dofinansowania Zadania;

6)       wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji Zadania po zawarciu Umowy,
w terminie i na zasadach w niej określonych;

7)       po zakończeniu realizacji Zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie Dotacji, w terminie określonym w Umowie, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania w szczególności: karta gwarancyjna, protokół montażu, protokół odbioru technicznego, protokół kominiarski, protokół badania szczelności instalacji gazowej zasilającej urządzenie, poświadczenie wydane przez uprawnionego instalatora oraz kopię faktur lub rachunków, potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych realizacji ze wskazaniem jego ceny wraz z potwierdzeniem zapłaty. Wnioskodawca winien przedłożyć dokumenty w oryginale do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem oraz opatrzone datą;

8)       wnioski o rozliczenie Dotacji zostaną poddanie ocenie formalnej w terminie 30 dni od daty ich wpływu. Przedmiotowa ocena poprzedzona będzie oględzinami przeprowadzonymi w miejscu realizacji zadania w terminie ustalonym
z Wnioskodawcą;

9)       w przypadku gdy wniosek o rozliczenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie;

10)   wniosek o rozliczenie Dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: nie został uzupełniony, Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z Umową oraz Uchwałą, nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia wniosku;

11)   pozytywna ocena wniosku o rozliczenie Dotacji stanowi podstawę do wypłaty kwoty Dotacji;

12)   złożenie Wniosku o udzielenie Dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji;

13)   rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie;

14)   szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  Dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale Gospodarki Komulanej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 466,
41 36 76 646.

 

 

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła - rok 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce

 

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, instalacja Gazowego urządzenia grzewczego – 4 000 zł, instalacja Elektrycznego urządzenia grzewczego, zastosowania pompy ciepła oraz Kotła zasilanego pelletem 5 klasy energetycznej wg normy PN EN 303-5:2012 dopuszczonego jedynie w strefach wyznaczonych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – aktualizacja 2017" – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 r., poz. 1102).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 30 września br.w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

 

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, instalacja Gazowego urządzenia grzewczego – 4 000 zł, instalacja Elektrycznego urządzenia grzewczego, zastosowania pompy ciepła oraz Kotła zasilanego pelletem 5 klasy energetycznej wg normy PN EN 303-5:2012 dopuszczonego jedynie w strefach wyznaczonych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – aktualizacja 2017" – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 r., poz. 1102).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

1.        Podstawa prawna:

Uchwała Nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2018 r., poz. 1102), zwana dalej „Uchwałą".

2.        Planowana kwota dotacji:

W budżecie Miasta Kielce na rok 2018 przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
na terenie Miasta Kielce, zwanej dalej „Dotacją", w łącznej kwocie nie przekraczającej
300 000 zł. brutto.

3.        Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa oraz definicja zadania

1)      Dotacja związana jest z realizacją „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce – aktualizacja 2017„

2)      Dotacja jest udzielana na dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa
w § 1 pkt 7 Uchwały, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na:

 

1)        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)        ogrzewanie gazowe;

3)        ogrzewanie elektryczne;

4)        pompę ciepła;

5)        kocioł zasilany pelletem 5 klasy energetycznej wg normy PN EN 303-5:2012, dopuszczony jedynie w strefach wyznaczonych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – aktualizacja 2017".

zwanych dalej „Zadaniem".

Zasady udzielenia Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały.

4.        Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie Dotacji.

Dotacja może być udzielona podmiotom, o którym mowa w §1 ust. 1 Uchwały:

1)    osobom fizycznym;

2)    wspólnotom mieszkaniowym.

5.        Wysokość dotacji.

Dotacja może być udzielona w kwocie 90% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania,
przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwoty:

1)     5000 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)     4000 zł w przypadku instalacji Gazowego urządzenia grzewczego;

3)     3000 zł w przypadku instalacji Elektrycznego urządzenia grzewczego, Kotła na pellet oraz zastosowania Pompy ciepła.

 

6.        Wniosek o udzielenie dotacji.

1)        wzór wniosku o udzielenie Dotacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 126/2018 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce, zwanego dalej „Zarządzeniem";

2)        wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (www.um.kielce.pl) a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach.

7.        Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie Dotacji

1)        wnioski o udzielenie Dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 30 września 2018 r.;

2)        wnioski o udzielenie Dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce;

3)        datą złożenia wniosku o udzielenie Dotacji jest dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Kielce;

4)        wnioski o udzielenie Dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce:

a)      Kancelaria Ogólna - Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr. 12);

b)      Kancelaria Ogólna - ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12)

c)      albo przesyłać na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią,
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

8.        Informacje dodatkowe:

1)       ocena Wniosków o udzielenie Dotacji zostanie poprzedzona oględzinami przeprowadzonymi w miejscu planowanej realizacji Zadania w terminie uzgodnionym
z Wnioskodawcą.

2)       Wnioski o udzielenie Dotacji zostaną poddane ocenie formalnej, w terminie 21 dni
od daty ich wpływu;

3)       w przypadku, gdy Wniosek o udzielenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany, do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony Wniosek podlega ponownej ocenie;

4)       Wniosek o udzielenie Dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: nie został uzupełniony zgodnie
z wytycznymi; nie spełnia wymogów formalnych; został złożony w trakcie realizacji Zadania lub po jego zakończeniu lub nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyczynach odrzucenia Wniosku;

5)       pozytywna ocena Wniosku o udzielenie Dotacji stanowi podstawę do zawarcia umowy
o udzielenie Dotacji, zwanej dalej „Umową", Wnioskodawca zostanie zawiadomiony
o terminie i miejscu zawarcia Umowy. Niestawienie się Wnioskodawcy w miejscu
i terminie wyznaczonym, lub odmowę zawarcia Umowy, uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dofinansowania Zadania;

6)       wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji Zadania po zawarciu Umowy,
w terminie i na zasadach w niej określonych;

7)       po zakończeniu realizacji Zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie Dotacji, w terminie określonym w Umowie, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania w szczególności: karta gwarancyjna, protokół montażu, protokół odbioru technicznego, protokół kominiarski, protokół badania szczelności instalacji gazowej zasilającej urządzenie, poświadczenie wydane przez uprawnionego instalatora oraz kopię faktur lub rachunków, potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych realizacji ze wskazaniem jego ceny wraz z potwierdzeniem zapłaty. Wnioskodawca winien przedłożyć dokumenty w oryginale do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem oraz opatrzone datą;

8)       wnioski o rozliczenie Dotacji zostaną poddanie ocenie formalnej w terminie 21 dni od daty ich wpływu. Przedmiotowa ocena poprzedzona będzie oględzinami przeprowadzonymi w miejscu realizacji zadania w terminie ustalonym
z Wnioskodawcą;

9)       w przypadku gdy wniosek o rozliczenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie;

10)   wniosek o rozliczenie Dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: nie został uzupełniony, Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z Umową oraz Uchwałą, nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia wniosku;

11)   pozytywna ocena wniosku o rozliczenie Dotacji stanowi podstawę do wypłaty kwoty Dotacji;

12)   złożenie Wniosku o udzielenie Dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji;

13)   rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie;

14)   szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  Dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 466,41 36 76 646.

 

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła - rok 2017

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

Zadania, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  na realizację Zadania: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, ogrzewanie gazowe – 4 000 zł, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i pompa ciepła – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 30 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 maja 2017 r., poz. 1676).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

1.        Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2017 r., poz. 1676), zwana dalej „Uchwałą".

2.        Planowana kwota dotacji:

W budżecie Miasta Kielce na rok 2017 przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
na terenie Miasta Kielce, zwanej dalej „Dotacją", w łącznej kwocie nie przekraczającej
300 000 zł. brutto.

3.        Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa oraz definicja zadania

Dotacja jest udzielana na dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w §1 pkt 2 Uchwały, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

1)        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)        ogrzewanie gazowe;

3)        ogrzewanie elektryczne;

4)        ogrzewanie olejowe;

5)        pompę ciepła;

zwanych dalej „Zadaniem".

Zasady udzielenia Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały.

4.        Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie Dotacji.

Dotacja może być udzielona podmiotom, o którym mowa w §1 ust. 1 Uchwały:

1)    osobom fizycznym;

2)    wspólnotom mieszkaniowym.

5.        Wysokość dotacji.

Dotacja może być udzielona w kwocie 30% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania,
przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwoty:

1)     5000 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)     4000 zł w przypadku ogrzewania gazowego;

3)     3000 zł w przypadku elektrycznego urządzenia grzewczego, ogrzewania olejowego oraz zastosowania pompy ciepła.

 

6.        Wniosek o udzielenie dotacji.

1)        wzór wniosku o udzielenie Dotacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 180/2017 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce, zwanego dalej „Zarządzeniem";

2)        wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (www.um.kielce.pl) a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach.

7.        Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie Dotacji

1)        wnioski o udzielenie Dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 31 października 2017 r.;

2)        wnioski o udzielenie Dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce;

3)        datą złożenia wniosku o udzielenie Dotacji jest dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Kielce;

4)        wnioski o udzielenie Dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce:

a)      Kancelaria Ogólna - Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr. 12);

b)      Kancelaria Ogólna - ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12)

c)      albo przesyłać na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią,
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

8.        Informacje dodatkowe:

1)       ocena Wniosków o udzielenie Dotacji zostanie poprzedzona oględzinami przeprowadzonymi w miejscu planowanej realizacji Zadania w terminie uzgodnionym
z Wnioskodawcą.

2)       Wnioski o udzielenie Dotacji zostaną poddane ocenie formalnej, w terminie 21 dni
od daty ich wpływu;

3)       w przypadku, gdy Wniosek o udzielenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany, do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony Wniosek podlega ponownej ocenie;

4)       Wniosek o udzielenie Dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: nie został uzupełniony zgodnie
z wytycznymi; nie spełnia wymogów formalnych; został złożony w trakcie realizacji Zadania lub po jego zakończeniu lub nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyczynach odrzucenia Wniosku;

5)       pozytywna ocena Wniosku o udzielenie Dotacji stanowi podstawę do zawarcia umowy
o udzielenie Dotacji, zwanej dalej „Umową", Wnioskodawca zostanie zawiadomiony
o terminie i miejscu zawarcia Umowy. Niestawienie się Wnioskodawcy w miejscu
i terminie wyznaczonym, lub odmowę zawarcia Umowy, uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dofinansowania Zadania;

6)       wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji Zadania po zawarciu Umowy,
w terminie i na zasadach w niej określonych;

7)       po zakończeniu realizacji Zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie Dotacji, w terminie określonym w Umowie, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania w szczególności: protokół montażu, protokół odbioru technicznego, protokół kominiarski, protokół badania szczelności instalacji gazowej zasilającej urządzenie, poświadczenie wydane przez uprawnionego instalatora oraz kopię rachunków, potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania, na które została przyznana Dotacja. Wnioskodawca winien przedłożyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów, celem ich uwierzytelnienia;

8)       wnioski o rozliczenie Dotacji zostaną poddanie ocenie formalnej w terminie 21 dni od daty ich wpływu. Przedmiotowa ocena poprzedzona będzie oględzinami przeprowadzonymi w miejscu realizacji zadania w terminie ustalonym
z Wnioskodawcą;

9)       w przypadku gdy wniosek o rozliczenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie;

10)   wniosek o rozliczenie Dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: nie został uzupełniony, Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z Umową oraz Uchwałą, nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia wniosku;

11)   pozytywna ocena wniosku o rozliczenie Dotacji stanowi podstawę do wypłaty kwoty Dotacji;

12)   złożenie Wniosku o udzielenie Dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji;

13)   rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie;

14)   szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  Dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 466,
41 36 76 662.

Niska emisja - wpływ na nas i nasze otoczenie

  1. Niska emisja - wpływ na nas i nasze otoczenie -  INFORMATOR
  2. Audycja radiowa na tema PONE - posłuchaj w RADIU KIELCE
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności