Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Zawiadomienie

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ZAWIADAMIA o przystąpieniu do prac nad opracowaniem w 2010 r. Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce
UCHWAŁĄ Nr XLVI/1099/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. Rada Miejska w Kielcach ustaliła „Procedurę opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji”.

Dokumenty strategiczne, takie jak: Program Ochrony Środowiska , Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Strategia rozwoju - to podstawowe narzędzia prawne planowania zrównoważonego rozwoju miasta, wspierające budowanie ładu przestrzennego i środowiskowego, z uwzględnieniem ładu społecznego i gospodarczego.
Dla prawidłowych diagnoz i ocen zjawisk dotyczących powyższych obszarów konieczne jest dysponowanie pełną i aktualną o nich informacją, czytelną i odpowiednio uporządkowaną oraz dostępną dla wszystkich uczestników procesu decyzyjnego na wszystkich jego etapach.

Niezbędne w tej sytuacji, systemowe podejście do poszczególnych etapów zarządzania środowiskiem i rozwojem zrównoważonym umożliwi Miejski System Informacji Przestrzennej (GIS), w którym gromadzone są wszystkie dostępne, aktualne dane przestrzenne, niezbędne w procesach podejmowania decyzji strategicznych.Wymagają one jednak specjalistycznej analizy i oceny w odniesieniu do obowiązujących standardów, z wykorzystaniem właściwych metod.


Za element kluczowy opracowania nowego Programu Ochrony Środowiska uznano tzw. Raport Wskaźnikowy odzwierciedlający aktualny stan istniejący i umożliwiający publiczne monitorowanie środowiska i zrównoważonego rozwoju w oparciu o porównywalne wskaźniki, pomocne także w ocenie efektywności podejmowanych dzialań.

W ramach przygotowanej Procedury opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji przewiduje się udział społeczny zgodnie z Konwencją z Aarhus ("Konwencja o dostępie do informacji, udziale społecznym w procesie decyzyjnym oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska" podpisana w czerwcu 1998 roku). Raport Wskaźnikowy po opracowaniu zostanie wraz z innymi materiałami przedstawiony także podczas Seminarium otwierającego kolejny etap prac, planowanego w maju br.

Zgodnie z powyższą Procedurą przewiduje się prowadzenie bieżącej informacji o kolejnych etapach prac poprzez systematyczne publikacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce poświęconej zagadnieniom środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz na miejskim Geoportalu.

Pliki do pobrania

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym