Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

POŚ 2010

Program Ochrony Środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań, które zmierzają do poprawy jego stanu, umożliwia koordynację decyzji ( w tym decyzji administracyjnych) podejmowanych przez różne podmioty i instytucje, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju ujętej w art. 5 Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istotą jest powiązanie rozwoju gospodarczego ze wzrostem jakości życia ludności i poprawą stanu środowiska przyrodniczego.

Zrównoważony rozwój jest nie tylko koncepcją kompleksowej ochrony środowiska, ale przede wszystkim nowoczesną strategią zmierzającą do zapewnienia: trwałości rozwoju gospodarczego przy zapewnieniu dostępu do zasobów przyrodniczych obecnemu i następnym pokoleniom; poprawy jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie im egzystencji w czystym i zdrowym środowisku; wzrostu ekonomicznego poprzez racjonalizację zużycia energii, surowców i pracy oraz rozwój proekologicznych technologii; ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy przekazać następnym pokoleniom w stopniu równym lub wzbogaconym. Jest on możliwy, gdy w procesach planistycznych i wykonawczych uwzględnia się następujące zasady:

 • nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w jakim istnieje możliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami odnawialnymi,
 • odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie przekraczającym stopnia ich odnawialności,
 • chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekroczona,
 • różnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć.Zakres Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce winien odzwierciedlać obszary, do których odnosi się Polityka Ekologiczna Państwa określona w art. 13 i 14 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Jest to akt o charakterze imperatywnym, ma bowiem na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska kraju. Na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

 • cele ekologiczne;
 • priorytety ekologiczne;
 • poziomy celów długoterminowych;
 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.


Politykę Ekologiczną Państwa przyjmuje Sejm RP na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska został nałożony na samorządy wszystkich szczebli w art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z jednoczesnym zobowiązaniem do uwzględnienia w nim wymogów określonych w Polityce Ekologicznej Państwa. Tym samym wprowadzono dla społeczeństwa, jako całości i społeczności lokalnych, obowiązek funkcjonowania w zgodzie z otaczającym środowiskiem. Program Ochrony Środowiska dla Kielc zawierający zadania gminy i powiatu powinien być powiązany z Programem Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce powinien odnosić się do europejskiej polityki w zakresie środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Środowiskowa polityka europejska jest obecnie formułowana w postaci strategii tematycznych.
Europejska Strategia Tematyczna dla Środowiska Miejskiego mająca na celu pomoc w podniesieniu standardów ekologicznych w aglomeracjach miejskich, zaprezentowana przez Komisję Europejską
12 stycznia 2007 r. oraz stanowiąca część Szóstego Programu Działań “Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór” jest jedną z siedmiu strategii tematycznych w Programie, wprowadzonych w celu zapewnienia holistycznego podejścia do najważniejszych problemów środowiskowych o znacznej złożoności. Dotyczy europejskiej polityki w zakresie środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych.
Strategia tematyczna „ Środowisko Miejskie” skupia się na czterech dziedzinach uznanych za priorytetowe:

 • zarządzanie miastem w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego,
 • zrównoważony transport miejski,
 • zrównoważone budownictwo,
 • zrównoważone projektowanie i planowanie przestrzenne.


„Procedura opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji”, przyjęta uchwałą Nr XLVI/1099/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r. stanowi podstawę obecnie podejmowanych działań w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Miasta Kielce.
Przewiduje udział społeczeństwa w procesie jego przygotowania oraz możliwość zgłaszania przedsięwzięć proekologicznych proponowanych do realizacji on-line. Do złożenia wniosku o zamieszczenie zadania w Programie Ochrony Środowiska uprawniona jest każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Miasta Kielce.
Wnioski składane są do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce w celu przeprowadzenia wstępnej oceny i włączenia do dalszej procedury projektowania POŚ.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

 1. Indywidualni mieszkańcy – za pośrednictwem Radnych Rady Miasta,
 2. organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, instytucje o charakterze społecznym, kluby, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty – za pośrednictwem Radnych Rady Miasta,
 3. Radni Rady Miasta – wnioski własne i podmiotów wyszczególnionych w pkt a) i b),
 4. Komisje Rady Miasta – za pośrednictwem Biura Rady Miasta,
 5. Podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Gmina, w tym: spółki, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje edukacji, wychowania i kultury, spółki z udziałem Miasta Kielce, bezpośrednio do Wydziału OŚ,
 6. Ekologiczne organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Kielce oraz jednostki naukowo-badawcze i uczelnie wyższe, bezpośrednio do Wydziału OŚ,
 7. Wydziały Merytoryczne UM w Kielcach – bezpośrednio do Wydziału OŚ.


Rozpatrzeniu podlegają Wnioski złożone w trybie określonym w Procedurze na wskazanych formularzach określonych w Załączniku do w/w Procedury.

 

W celu realizacji Procedury Prezydent Miasta Kielce powołał Zarządzeniem Nr 101/2010 z dnia 11 marca 2010 r. Zespół Sterujący Programu Ochrony Środowiska oraz Koordynatorów Obszarowych Planów Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju - określając ich odpowiedzialności, zakres i sposób prowadzenia prac dotyczących:

 • Planu wodnego
 • Planu Ochrony Atmosfery i Klimatu Miasta
 • Planu zrównoważonego transportu
 • Planu Ochrony Przyrody i Krajobrazu
 • Planu Gospodarki Odpadami
 • Planu bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
 • Planu edukacji dla zrównoważonego rozwoju


Koordynatorzy powyższych Planów opracowali zestawienia przepisów tworzących podstawy prawne planowania i działania w obszarach opisywanych przez każdy z Planów, na bieżąco aktualizowane.

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Miasta Kielce NR XIX/423/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie POS

Program Ochrony Środowiska

Opis Stanu Środowiska

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności