Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Monitoring

MONITORING

 

W celu zapewnienia prawidłowej, rzetelnej i sprawnej realizacji projektu pn: ”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” monitoringiem projektu zajmują się:

 

1.      Kierownik Referatu Edukacji w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, pełniący rolę Koordynatora projektu;

2.      Nauczyciele szkół podstawowych, pełniący funkcję Koordynatora projektu poszczególnych szkół podstawowych;

3.      Zespół projektowy, mieszczący się w referacie edukacji w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

 

 

 

CELE MONITORINGU

 

Zgodnie z wytycznymi POKL, Gmina Kielce ma obowiązek monitoringu projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” w celu zapewnienia zgodności realizacji projektu z założeniami  i zatwierdzonymi we wniosku o dofinansowanie celami, tj:

1. Celem głównym projektu jest wyeliminowanie barier u 2283 uczniów/uczennic oraz rozszerzenie umiejętności u 1489 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w kontekście Procesu Edukacji w 28 szkołach podstawowych Gminy Kielce.

2. Celami szczegółowymi są:

1) Zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.

2) Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez doposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

3) Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielonego 3772 uczniom (1876 dziewczynek 1896 chłopców) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w ciągu 4 semestrów (2011-2013r).

4) Zminimalizowanie barier u 60% (z 2283 uczniów 1099 dziewczynek, 1184 chłopców) uczniów i uczennic, u których zdiagnozowane zostały specyficzne trudności w nauce oraz specjalistyczne potrzeby edukacyjne oraz rozszerzenie umiejętności u 60% (z 1489 uczniów 777 dziewczynek. 712 chłopców) uczniów i uczennic, u których zaobserwowano szczególne umiejętności.

 

 

 

REALIZACJA MONITORINGU

 

Osoby  zajmujące się monitoringiem projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” kontrolują czy realizacja zajęć dodatkowych przynosi zaplanowane rezultaty oraz czy rezultaty te prowadzą do osiągnięcia celów, a przede wszystkim monitorują wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie, takie jak:

1. Liczba szkół podstawowych z Gminy Kielce, które wzięły udział w programie indywidualizacji nauczania w klasach I-III.

2. Liczba uczniów 28 szkół podstawowych z Gminy Kielce objętych działaniami projektowymi.

3. Liczba dzieci, które uczestniczą w zaplanowanych w projekcie zajęciach dydaktycznych.

4. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dodatkowe w 28 szkołach podstawowych Gminy Kielce.

5. Liczba szkół, które doposażyły swoją bazę dydaktyczną .

6. Liczba dzieci uczestniczących w projekcie, które skorzystają z zakupionych pomocy dydaktycznych.

7. Liczba dzieci, u których złagodzone zostały zdiagnozowane bariery w dostępie do edukacji.

8. Liczba dzieci, u których zaobserwowano rozbudzenie zainteresowań i doskonalenie już nabytych umiejętności.

 

 

Monitoring projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”, został podzielony na dwa obszary:

1.Monitoring rzeczowy obejmujący następujące czynności:

   ·  kontrolę zajęć pod kątem zgodności z harmonogramem,

   ·  analizę liczby dzieci uczestniczących w projekcie z podziałem na chłopców i dziewczynki,

   ·  badanie wzrostu umiejętności u dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami oraz analizowanie postępów dzieci szczególnie uzdolnionych,

   ·  kontrolę rachunków wystawianych przez wykonawców pod kątem poprawnej liczby przeprowadzonych godzin,

   ·  analizę sprawozdań kwartalnych pod kątem zgodności z programem zajęć.

 

2.Monitoring finansowy obejmujący następujące czynności:

    · kontrolę wydatków pod kątem ich kwalifikowalności,

    · kontrolę zgodności wydatków z harmonogramem,

    · kontrolę wydatków pod kątem źródła finansowania.

 

 

 

NARZĘDZIA MONITORINGOWE

 

Dla skutecznego funkcjonowania projektu i jego monitoringu Gmina Kielce wykorzystuje narzędzia, które służą do zbierania i analizy informacji. Są to wszelkiego rodzaju dokumenty, ankiety i arkusze, które umożliwiają pomiar postępu rzeczowego i finansowego.

1. Narzędzia monitoringu rzeczowego:

     ·  dzienniki zajęć,

     ·  karty czasu pracy,

     ·  harmonogramy semestralne,

     ·  ankiety,

     ·  arkusze obserwacji zajęć,

     ·  arkusze  realizacji projektu.

 

2. Narzędzia monitoringu finansowego:

     ·  rachunki (składane raz w miesiącu przez wykonawców),

     ·  harmonogram płatności,

     ·  faktury i rachunki.

 

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym