Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

O Projekcie

„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” objętych zostało 28 szkół podstawowych z Gminy Kielce. Realizacja projektu to okres: od 01.09.2011 r. do 28.06.2013 r.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie barier u 2283 uczniów (w tym 1099 dziewczynek) oraz rozszerzenie umiejętności u 1489 uczniów szczególnie uzdolnionych (w tym 777 dziewczynek).


W ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zostaną sfinansowane:

 

a) Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególności:

 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

 

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

 

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

 

zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

 

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np. hipoterapia, muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;

 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

 

b) Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz w specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć


W trakcie realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:

 

 

603 dzieci szkół podstawowych wyeliminuje trudności w czytaniu i pisaniu,

 

447 dzieci szkół podstawowych zdobędzie umiejętności matematyczne,

 

109 dzieci szkół podstawowych wyeliminuje wady mowy,

 

87 dzieci szkół podstawowych wyeliminuje trudności w komunikacji społecznej,

 

891 dzieci szkół podstawowych skoryguje wady postawy,

 

146 dzieci szkół podstawowych weźmie udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych, co przyczyni się do spełnienia ich potrzeb edukacyjnych zależności od programów zajęć,

 

658 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania w kierunku nauk matematyczno – przyrodniczych.

 

241 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania muzyczne (wokalno instrumentalne),

 

304 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania plastyczne,

 

130 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania teatralne,

 

146 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania polonistyczne (np. ortografia),

 

10 dzieci szkół podstawowych rozwinie zainteresowania informatyczne (komputerowe),

 

u 50% uczniów i uczennic objętych wsparciem nastąpi poprawa jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych i społecznych, zaś u 60% uczniów i uczennic z trudnościami w zakresie mowy, czytania, pisania oraz myślenia matematycznego wystąpi poprawa poziomu kształcenia, natomiast 60 % uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych rozbudzi zainteresowania i udoskonali umiejętności.

 

 

Regulamin

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym