Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowany

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZA 2020 ROK

 

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), wprowadzona została zmiana terminu płatności opłaty rocznej należnej za 2020 rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:    

 

„Art. 53. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

 

Urząd Miasta Kielce przypomina, że dnia 29 lutego 2020 roku upływa termin płatności opłaty rocznej za 2019 rok, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

 

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia lub wynikająca z dokonanej przed dniem 31 grudnia 2018 roku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Opłata roczna za 2020 rok płatna jest w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

Do wniesienia opłaty rocznej za rok 2019 (lub za rok 2019 i 2020) zobowiązane są również te osoby, które w 2019 lub 2020 roku zbyły nieruchomość – obowiązek wnoszenia opłaty obciąża nabywcę począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

 

 

Art. 8a ww. ustawy określa, że jeżeli przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej (pomniejszą zobowiązanie z tytułu opłaty jednorazowej), natomiast gdy wniesione opłaty roczne przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej – kwota nadpłaty podlega zwrotowi.

 

Z kolei art. 20 ust. 2 ww. ustawy gwarantuje, że gdy zaświadczenie o przekształceniu doręczone zostanie po dniu 30 listopada 2019 roku, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługiwać będzie bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie (2019), pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o opłacie jednorazowej.

 

Numery rachunków, na które należy wpłacać opłatę za przekształcenie:   

  • 56 1050 1461 1000 0024 5152 4926 – opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, należna Gminie Kielce (wcześniejsze użytkowanie wieczyste na gruncie Gminy Kielce); opłaty dokonane w latach 2019-2020 na rachunek opłat za użytkowanie wieczyste numer 41 1050 1461 1000 0023 5322 6075 przekazane są na  rachunek przekształcenia,

     
  • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125 – opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, należna Skarbowi Państwa (wcześniejsze użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa).

 

 

 

DRUKI DO POBRANIA

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności