Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Ruch rowerowy

SEKCJA RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KIELCACH

 

 

CHARAKTERYSTYKA DOTYCZĄCA
PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ Z RUCHEM ROWERÓW
MIASTA KIELCE : 01.01.2004 - 30.06.2005 r.

 

 

Wiadomości ogólne

Miasto Kielce nie posiada dostatecznej sieci dróg dla rowerów (ścieżek rowerowych), pozwalających na separację ruchu rowerów od ruchu pozostałych pojazdów. Do chwili obecnej na jego terenie została wytyczona jedna, licząca 18 km długości ścieżka. Pozwala ona skomunikować część dzielnic północnych z częścią dzielnic południowych miasta. Jej przebieg jest następujący: ciąg spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy, Park Miejski, Skwer Szarych Szeregów, ulice: Gagarina i Legionów. Jej zakończenie w postaci pętli znajduje w Parku Kultury i Wypoczynku w rejonie Stadionu, w dzielnicy Pakosz. W pozostałych rejonach miasta kierujący rowerami wykorzystują istniejącą sieć ulic miejskich.

Stan wiedzy kierujących rowerami na temat przepisów ruchu drogowego

Dotychczas nie były prowadzone odrębne badania poświęcone rozpoznaniu problemu, dlatego też określenie stanu wiedzy nie jest w pełni możliwe. Na podstawie wykroczeń ujawnianych przez funkcjonariuszy SRD KM? w Kielcach a także spotkań w placówkach oświatowych, należy przyjąć, że wiedza ta nie jest wystarczająca.

Najczęściej popełnianymi wykroczeniami przez tą kategorię uczestników ruchu drogowego są:

 1. jazda po chodniku
 2. przejeżdżanie wzdłuż po przejściu dla pieszych
 3. nie upewnienie się co do możliwości bezpiecznego wykonywania manewrów
 4. nie sygnalizowanie wykonywanych manewrów
 5. jazda bez wymaganego przepisami oświetlenia
 6. jazda w kierunku przeciwnym do obowiązującego
 7. kierowanie rowerem nie należycie wyposażonym
 8. kierowanie bez uprawnień (dotyczy kierujących w wieku do lat 18)
 9. jazda po niewłaściwej stronie drogi
 10. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej
 11. przewożenie na rowerze innych osób niezgodnie z przepisami
 12. kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości

 

Analizując spotkania Policjantów w placówkach oświatowych, należy przyjąć, że ze strony rodziców i nauczycieli występują braki w motywowaniu dzieci i młodzieży do nauki przepisów ruchu drogowego, w celu uzyskania karty rowerowej a także "ciche" przyzwolenie na wykorzystywanie roweru jako środka transportu, do poruszania się po ulicach, przez osoby, które nie ukończyły 10 roku życia. Ilość szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kielcach organizujących egzaminy na kartę rowerową i motorowerową jest niewielka.

Szkoły nie posiadają dostatecznego wyposażenia w pomoce dydaktyczne służących do nauki w tej dziedzinie. Ponadto tylko jedna placówka oświatowa (Szkoła Podstawowa nr 26) posiada miasteczko ruchu, na którym w sposób praktyczny można ćwiczyć obowiązujące zasady ruchu drogowego.
Analiza zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów W 2004 roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach zaistniały 1034 wypadki drogowe. Rowerzyści uczestniczyli w 106 zdarzeniach (co stanowi 7,6 % ogólnej liczby wypadków), w których pięcioro z nich poniosło śmierć a 101 zostało rannych. Na terenie miasta Kielce w analogicznym okresie wydarzyło się 496 wypadków z czego 41 z udziałem rowerzystów (6,6 % ogółu), w których 41. z nich, zostało rannych, żadna z osób nie poniosła śmierci. Z przedstawionej liczb wynika, że ponad 1/3 wypadków (3 8,67%) z udziałem uczestników tej kategorii miała miejsce na terenie miasta Kielce.
W półroczu 2004 roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach zaistniały 459 wypadków drogowych. Rowerzyści uczestniczyli w 41 zdarzeniach (co stanowi 6.6 % ogólnej liczby wypadków), w których 41 osób zostało rannych, żadna z osób nie poniosła śmierci. Na terenie miasta Kielce w analogicznym okresie wydarzyło się 125 wypadków z czego 7 z udziałem rowerzystów (4,2 % ogółu), w których 7 z nich zostało rannych, żadna z osób nie poniosła śmierci.
W półroczu 2005 roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach zaistniały 454 wypadki drogowe. Rowerzyści uczestniczyli w 45 zdarzeniach (co stanowi 6.7 % ogólnej liczby wypadków), w których 4 osoby poniosły śmierć a 41 zostało rannych. Na terenie miasta Kielce w analogicznym okresie wydarzyło się 111 wypadków z czego 6 z udziałem rowerzystów (3,6 % ogółu), w których 6 z nich zostało rannych, żadna z osób nie poniosła śmierci.
Praktycznie wszystkie wypadki w 2004 roku zaistniały w okresie od miesiąca kwietnia do października, natomiast w I półroczu 2005 roku w okresie marzec - czerwiec.. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że okres ten ściśle jest związany ze sprzyjającymi warunkami klimatycznymi na terenie Polski (ruch rowerów w okresie zimowym zdecydowanie maleje).


Do zaistnienia wypadków najczęściej prowadzą błędy ludzkie w postaci wykroczeń, które zostały opisane powyżej.

Spośród nich można wskazać te najczęstsze. Są nimi:

 1. nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 2. jazda po niewłaściwej stronie drogi
 3. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej
 4. kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości
 5. jazda bez wymaganego przepisami oświetlenia


Przy ich rozpatrywaniu należałoby rozważyć możliwość, uzależnienia ich od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Za przykład może tu służyć potrzeba stosowania oświetlenia w rowerze w zależności od pory roku.
Przy założeniu, że większość wypadków zaistniała pomiędzy godzinami 6 a 22- prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia w postaci najechania na nie oświetlonego rowerzystę będzie występowało w okresie wiosennym lub jesiennym, kiedy dni są zdecydowanie krótsze.
Przez analogię: prawdopodobieństwo najechania na pieszego, przez jadącego rowerem po chodniku będzie większe na głównym ciągu w godzinach tzw. szczytu komunikacyjnego.


Wnioski i propozycje

Liczba wypadków drogowych z udziałem kierujących rowerami stanowiła niecałe 8 % ogółu zaistniałych w 2004 roku, wypadków na terenie miasta i powiatu Kielce. W tej dość korzystnej statystyce, niepokój budziła liczba tych zdarzeń na terenie miasta Kielce (I/3 wszystkich zaistniałych na terenie objętym działalnością SRD KMP w Kielcach). Dlatego też działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków z uczestnikami tej kategorii, powinny były w głównej mierze koncentrować się właśnie na tym mieście.
Poddając analizie I połowę 2005 roku można mówić o spadku liczby wypadków, lecz nie należy zapominać, że jesteśmy przed tzw. "szczytem okresu", w którym rower występuje jako środek transportu. Dlatego też, w dalszym ciągu należy utrzymywać kierunki sprzyjające zahamowaniu tej tendencji.

Proponuje się więc, następujące przedsięwzięcia:
 1. wprowadzić dla policjantów SRD pełniących służbę na drogach jako zadania stałe kontrolę i ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących rowerami
 2. rozważyć możliwość organizowania cyklicznych (okresowych) działań, których głównym zadaniem będzie kontrola rowerzystów
 3. w porozumieniu z Sekcją Prewencji KMP w Kielcach, wykorzystywać inne służby, zwłaszcza patrole rowerowe do ujawniania wykroczeń popełnianych przez uczestników tej kategorii


Ponadto należy podjąć działania, których systematyczna realizacja w przyszłości, powinna przynieść poprawę sytuacji w tym zakresie. Powinny one zmierzać w szczególności do edukowania najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W tym celu należałoby inspirować oraz wspomagać placówki oświatowe w celu organizowania szkoleń i egzaminów na kartę rowerową.

 

 

NACZELNIK SEKCJI RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KIELCACH
nadkomisarz mgr Andrzej Chrzanowski
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności