Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - nabór wniosków o dotacje - 2015 rok

07-07-2015

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA KIELCE NA ROK 2015

 

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce:

 

1.    Podstawa prawna:

-      uchwała Nr LII/944/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce”,

        - załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/944/2013

 

-      uchwała Nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. poz. 1415),

 

-      uchwała Nr IX/180/2015r. Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. poz. 1935)

 

2.    Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa oraz definicja zadania

Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (zwana dalej dotacją) jest udzielana na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1)        trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmiana na:

a)         podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b)        ogrzewanie gazowe,

c)         ogrzewanie elektryczne,

d)        ogrzewanie olejowe,

e)         zastosowanie pompy ciepła,

2)        ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie pompy ciepła lub kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Zasady udzielenia dotacji określone są §3 uchwały Nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce ze zm..

 

3.    Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji

Dotacja może być udzielona podmiotom określonym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), tj.

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a)      osobom fizycznym,

b)      wspólnotom mieszkaniowym,

c)      osobom prawnym,

d)      przedsiębiorcom tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą bez względu na jej formę prawną, zgodnie z art. l załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

2) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawcy będą mogli starać się o uzyskanie dotacji do planowanych do wykonania zadań dotyczących nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Kielce.

 

4.    Wysokość dotacji

Dotację przyznaje się do 45% poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym koszt kwalifikowany nie może być większy niż:

1)      650 zł/kW mocy nowego źródła ciepła – w przypadku trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmiana na:

a)      podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b)      ogrzewanie gazowe,

c)      ogrzewanie elektryczne,

d)      ogrzewanie olejowe”,

2)      5000 zł/kW mocy zamontowanej pompy ciepła – w przypadku trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmiana na:zastosowanie pompy ciepła.

3)     2500 zł/m2 powierzchni absorbera kolektorów słonecznych lub 5000 zł/kW mocy zamontowanej pompy ciepła – w przypadku ograniczenia zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie pompy ciepła lub kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

5.    Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników są dostępne na stronie internetowej www.um.kielce.pl a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach.

1)      Wzór wniosku dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami

2)      Wzór wniosku dla przedsiębiorców

 

6.    Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji

1)      Wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia ogłoszenia naboru wniosków czyli od 7 lipca 2015 roku do dnia 9 października 2015 r.

2)      Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce.

3)      Datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Kielce.

4)      Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce – Kancelaria Ogólna - Rynek 1, 25-303 Kielce ( pok. nr. 12), lub Kancelaria Ogólna - ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12) lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

 

Umowa o udzielenie dotacji

 • Po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Kielce lub osobę upoważnioną zawiadamia się Wnioskodawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji. Wybrany sposób zawiadomienia określa Wnioskodawca we wniosku o udzielenie dotacji.
 • Niezgłoszenie się wnioskodawcy w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z udziału w Programie.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych

Wzór umowy o udzielenie dotacji

 

 

Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

 • Po zakończeniu realizacji zadania Wnioskodawca składa podpisany wniosek o rozliczenie dotacji w terminie określonym w umowie, o której mowa w §5 ust. 18wraz z dokumentami, w tym również oryginałami faktur VAT (do wglądu) potwierdzającymi w szczególności:

1)      wykonanie zadania,

2)      poniesienie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, na które przyznana została dotacja.

 • Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
 • Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie.
 • Szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale  Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 3676839, 41 3676646.

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji

 

 

 

Więcej informacji i szczegóły w plikach do pobrania poniżej:

 

Uchwały:

 1. Uchwała  Nr  LII/944/2013  Rady  Miasta  Kielce  z  dnia  7  listopada  2013  r.  w  sprawie  przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce”
 2. Uchwała Nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. poz. 1415)
 3. Uchwała Nr IX/180/2015r. Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. poz. 1935)
   

Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce:

 1. Nr 253/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski o udzielenia dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej emisji na terenie miasta Kielce
 2. Nr 254/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 254/2015:

 

 

Dodatkowe załączniki (tylko do WNIOSKU Przedsiębiorców):

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym