Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

12-08-2011
Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa
 
Na podstawie art.30, art. 39 ust 1 i 54 ust.2, w zw. z art.46 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do  opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2010-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.
 
Do sporządzenia projektu Programu przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XLVI/1099/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji
 
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2010-2012 z perspektywą do roku 2016” wyznacza cele i kierunki działań, w odniesieniu do wyodrębnionych następujących Obszarowych Planów Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju:
 
  1. Planu Zrównoważonego Transportu
 
które staną się podstawą określenia celów i priorytetów ekologicznych, zadań 
i środków niezbędnych do ich realizacji w najbliższych latach. W celu oceny skuteczności i efektywności zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miasta opracowano w oparciu o dane z 2009 r. projekt Raportu Wskaźnikowego w strukturze obejmującej proces przebiegający w trzech odniesieniach środowiskowych: presji, stanu i reakcji.
Dla potrzeb procedury oceny oddziaływania na środowisko została opracowana
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym: Projektem „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2010-2012 z perspektywą do roku 2016” wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko, załącznikami, a także stanowiskami innych organów, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków,
- składania uwag i wniosków w terminie 30 dni, tj. od dnia 12 sierpnia 2011 r. do dnia 12 września 2011 r.
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 314 w godz. 8.00-15.00, nr el. 41 36 76 314)
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej:
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. Zm.) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Ochrony środowiska ul. Strycharska 6, pokój 314, nr tel. 41 36 76 314.
Z dokumentacją tą można również zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl/srodowisko
Dane o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2010-2012 z perspektywą do roku 2016”  oraz „Prognozie oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce.” zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tut. Organ i udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bip.kielce.eu (karty nr 11/OŚ.V.C.10 oraz nr 11/OŚ.V.F.10).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce. Organami właściwymi do opiniowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Robert Urbański
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska
Zobacz również: Materiały źródłowe
Zobacz również: Opinię RDOŚ
Zobacz również: Opinię ŚPWIS

Pliki do pobrania

Prezentacja dotycząca PLANU WODNEGO

Prezentacja dotycząca PLANU OCHRONY ATMOSFERY I KLIMATU

Prezentacja dotycząca PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

Prezentacja dotycząca PLANU OCHRONY PRZYRODY

Prezentacja dotycząca PLANU BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Prezentacja dotycząca PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO RZOWJU

Prezentacja dotycząca PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym