Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

12-08-2011
Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa
 
Na podstawie art.30, art. 39 ust 1 i 54 ust.2, w zw. z art.46 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do  opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2010-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.
 
Do sporządzenia projektu Programu przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XLVI/1099/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz oceny jego realizacji i zasad aktualizacji
 
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2010-2012 z perspektywą do roku 2016” wyznacza cele i kierunki działań, w odniesieniu do wyodrębnionych następujących Obszarowych Planów Ochrony i Zrównoważonego Rozwoju:
 
  1. Planu Zrównoważonego Transportu
 
które staną się podstawą określenia celów i priorytetów ekologicznych, zadań 
i środków niezbędnych do ich realizacji w najbliższych latach. W celu oceny skuteczności i efektywności zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miasta opracowano w oparciu o dane z 2009 r. projekt Raportu Wskaźnikowego w strukturze obejmującej proces przebiegający w trzech odniesieniach środowiskowych: presji, stanu i reakcji.
Dla potrzeb procedury oceny oddziaływania na środowisko została opracowana
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym: Projektem „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2010-2012 z perspektywą do roku 2016” wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko, załącznikami, a także stanowiskami innych organów, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków,
- składania uwag i wniosków w terminie 30 dni, tj. od dnia 12 sierpnia 2011 r. do dnia 12 września 2011 r.
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 314 w godz. 8.00-15.00, nr el. 41 36 76 314)
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej:
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. Zm.) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Ochrony środowiska ul. Strycharska 6, pokój 314, nr tel. 41 36 76 314.
Z dokumentacją tą można również zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl/srodowisko
Dane o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2010-2012 z perspektywą do roku 2016”  oraz „Prognozie oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce.” zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tut. Organ i udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bip.kielce.eu (karty nr 11/OŚ.V.C.10 oraz nr 11/OŚ.V.F.10).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce. Organami właściwymi do opiniowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Robert Urbański
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska
Zobacz również: Materiały źródłowe
Zobacz również: Opinię RDOŚ
Zobacz również: Opinię ŚPWIS

Pliki do pobrania

Prezentacja dotycząca PLANU WODNEGO

Prezentacja dotycząca PLANU OCHRONY ATMOSFERY I KLIMATU

Prezentacja dotycząca PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

Prezentacja dotycząca PLANU OCHRONY PRZYRODY

Prezentacja dotycząca PLANU BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Prezentacja dotycząca PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO RZOWJU

Prezentacja dotycząca PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

 

Newsletter Miasta Kielce

Najciekawsze informacje z życia naszego Miasta
co 2 tygodnie na Twoim mailu!

Zapraszamy do zapisania się na stronie
www.invest.kielce.pl
(na dole strony)

Więcej nie pokazuj tego okna

x