Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Przewóz osób niepełnosprawnych

Regulamin
korzystania z transportu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych


1. Prawo do korzystania z przewozu pojazdem przystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych mają mieszkańcy Kielc z widoczną dysfunkcją ruchu, w pierwszej kolejności na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem oraz pozostałe osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu.

2. Osobom niepełnosprawnym, o których mowa w punkcie 1, przysługuje przewóz na terenie Miasta Kielce i powiatu kieleckiego tam i z powrotem, w celu załatwienia swoich spraw osobistych, w:

1) placówkach służby zdrowia,
2) placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie,
3) urzędach i instytucjach publicznych,
4) placówkach oświatowych realizujących obowiązek szkolny lub nauki,
5) placówkach sportowych i kulturalnych,
6) w celu realizacji potrzeb wynikających z osobistej działalności zawodowej.

3. Usługi transportowe osób niepełnosprawnych świadczone są:

1) w dni robocze:
a) w godz. od 700 do 1500 przy wykorzystaniu 2 samochodów,
b) w godz. od 1500 do 1900 przy wykorzystaniu 1 samochodu;
2) w soboty i niedziele w godz. od 800 do 1500 przy wykorzystaniu 1 samochodu, o ile w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny najpóźniej do godziny 1300 zgłoszone zostało zlecenie transportu.
3) W święta państwowe i kościelne transport osób niepełnosprawnych nie jest realizowany.


4. Zlecenia transportu przyjmowane są wyłącznie przez dyspozytora pod numerem telefonu 041 36 173 06, w dni robocze od godz. 700 do godz. 1900. W sytuacji konieczności przesunięcia czasu realizacji usługi, dyspozytor niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę niepełnosprawną.

5. Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz osoby niepełnosprawnej przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu.

6. Usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone są w systemie „drzwi w drzwi” tj. zapewnieniem pomocy przy wyjściu z domu (lub innego miejsca) i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez zamawiającego.

7. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy w granicach jego możliwości.

8. Kierowca nie świadczy pomocy i asysty w punkcie docelowym, np. nie przewiduje się pomocy w załatwieniu jakichkolwiek formalności
w instytucjach użyteczności publicznych.

9. Po zgłoszeniu się kierowcy do miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej, pasażer winien okazać kierowcy dokument uprawniający do korzystania z transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych (orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu) oraz dokument stwierdzający tożsamość.

10. Osoba niepełnosprawna ma prawo zapewnić sobie dodatkową pomoc drugiej osoby (opiekuna) w celu zagwarantowania sobie opieki i bezpieczeństwa przejazdu.

11. Tylko jeden opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu na odcinku jazdy z osobą niepełnosprawną.

12. Za zgodą dyspozytora w przypadku, gdy w samochodzie są wolne miejsca dopuszcza się przewóz drugich osób np. rodziny, ale za pełną odpłatnością.

13. Cel jazdy nie może być zmieniony w trakcie realizacji usługi. O wyborze trasy przejazdu decyduje usługodawca.

14. Opłaty za przewóz pobierane są od każdej osoby niepełnosprawnej korzystającej z jednego przewozu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

15. Czas oczekiwania kierowcy od momentu zgłoszenia się w miejsce realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 10 minut. Przekroczenie traktowane jest jako rezygnacja z usługi.

16. W przypadku anulowania przejazdu usługodawca jak i usługobiorca zobowiązani są do powiadomienia drugiej strony w czasie nie krótszym niż 1 godzina przed ustalonym czasem podstawienia pojazdu.

17. Opłata za przejazd realizowany w niedzielę uiszczana jest w pełnej odpłatności.

18. Każdej osobie niepełnosprawnej kierowca jest zobowiązany wystawić fakturę, która stanowi potwierdzenie opłaty za przejazd.

19. Osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo nieodpłatnego przewozu bagażu podręcznego w rozumieniu przepisów stosowanych w komunikacji zbiorowej.

20. Kierowca może odmówić wykonania przewozu w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest chora i wymaga opieki medycznej.

21. Osoba niepełnosprawna odbywająca przejazd na wózku inwalidzkim nie może w czasie jazdy zwalniać zaczepów mocujących wózek do podłogi pojazdu oraz wykonywać gwałtownych ruchów.

22. Opiekun osoby niepełnosprawnej nie może w czasie jazdy odpinać pasów bezpieczeństwa, przemieszczać się i w jakikolwiek sposób utrudniać jazdę kierowcy.

23. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz picia alkoholu.

24. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących transportu osób niepełnosprawnych można składać pisemnie bądź w godzinach urzędowania do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. św. Leonarda 10.

Załącznik: Cennik usług (format PDF)

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym