Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów oraz uzasadnienia przyznania nagród za 2002r.

ALICJA ADAMCZAK

Rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Od 1 lipca 2002 r. pełni funkcję Prezesa Urzędu Patentowego RP.  Reprezentując środowisko rzeczników patentowych, aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących praw własności przemysłowej i rzeczników patentowych. Redaktor (od 1990 r.) serii zeszytów naukowych "Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej", autorka wielu publikacji z dziedziny własności intelektualnej. Angażując się w problematykę wynalazczości i ochrony własności przemysłowej w szkołach wyższych, zainicjowała powołanie Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Polsce. 
Nagrodę Kielc za 2002 rok otrzymała za zasługi dla polskiej wynalazczości, reprezentowanie myśli naukowej naszego miasta oraz szeroką promocję wynalazków i  rozwiązań naukowych Politechniki Świętokrzyskiej.

TADEUSZ DZIEKAN

Doktor nauk ekonomicznych, założyciel i Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. Pod jego kierownictwem WSEiA stała się największą niepaństwową uczelnią województwa świętokrzyskiego i jedną z większych tego typu szkół w kraju. W ogólnopolskim rankingu szkół wyższych, przygotowanym w 2002 r. przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" uczelnia znalazła się na dwunastym miejscu wśród dwustu czterdziestu poddanych ocenie uczelni niepaństwowych. 
Nagrodę Kielc za 2002 rok otrzymał za wkład w krzewienie wiedzy i kultury ekonomicznej, rozwój szkolnictwa wyższego oraz  inicjowanie działań mających na celu stworzenie w Kielcach silnego i prężnego ośrodka akademickiego.

MARIUSZ GROMEK

Do grudnia 2002 r. prezes zarządu, potem członek Rady Nadzorczej "Cersanitu". Pod jego kierownictwem kielecka spółka  podwoiła wyniki finansowe, tworzyła - również w Kielcach - nowe miejsca pracy,  promowała także polski eksport. "Cersanit" jest jedną z najprężniej rozwijających się firm naszego regionu, za co Kapituła Nagrody "Lider Regionu" uhonorowała firmę tytułem Superlidera 2002 roku. Kielecka spółka doceniana jest również w Polsce - otrzymała między innymi tytuły: "Perły warszawskiego parkietu", "Gazeli Biznesu" i "Dobrej Firmy", a jej produkty  spod znaku delfina opanowały  nie tylko cały kraj, ale także skutecznie zdobywają rynki Europy i innych kontynentów. 
Nagrodę Kielc za 2002 rok otrzymał za działalność gospodarczą, wypromowanie  jednoznacznie kojarzonej z Kielcami doskonałej marki  "Cersanitu", wkład w rozwój naszego miasta, kreowanie jego dobrego wizerunku oraz promocję polskiego eksportu na całym świecie.

MARCIN KRZEMŃSKI

Prezes Polskiego Związku Bilardowego, członek Zarządu Europejskiej Federacji Bilardowej. Aktywny działacz i trener sportowy. Jego podopieczni zdobyli sześć medali mistrzostw świata i Europy. Tworząc w Kielcach pierwszy szkolny ośrodek bilardowy, zainicjował budowę ogólnopolskiego programu dla dzieci i młodzieży, który obecnie skupia blisko sto trzydzieści takich placówek z całego kraju. Zainicjował też szeroką akcję popularyzacji sportu bilardowego wśród osób niepełnosprawnych. Jego zasługą było rozegranie w Kielcach Mistrzostw Europy Juniorów w Bilardzie, a także finału Klubowego Pucharu Europy, Międzynarodowego Pucharu Polski, Mistrzostw Polski seniorów, juniorów i osób niepełnosprawnych na wózkach. 
Nagrodę Kielc za 2002 rok otrzymał za popularyzowanie sportu bilardowego wśród dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych, organizację w Kielcach imprez rangi mistrzowskiej, co przyczyniło się do promocji naszego miasta na arenie międzynarodowej.

STANISŁAW MATEJKIEWICZ

Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach.  W 1998 roku zapoczątkował proces połączeń banków, który już w następnym roku zaowocował fuzją z pięcioma bankami spółdzielczymi, a ostatecznie do Banku Spółdzielczego w Kielcach zostało przyłączonych  dziesięć jednostek. Aktualnie, oprócz Kielc, bank swoim zasięgiem obejmuje również  dziewiętnaście gmin naszego województwa. Starania o rozszerzenie działalności banku, wzrost wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz poprawa jakości usług znalazły odzwierciedlenie w krajowych  rankingach banków spółdzielczych: dziewiąte miejsce w zestawieniu Krajowego Związku banków spółdzielczych, dziesiąta pozycja w rankingu "Rzeczpospolitej" oraz  piąte miejsce w rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" miesięcznika finansowego "Bank".
Nagrodę Kielc za 2002 rok otrzymał za  wieloletnie, skuteczne kształtowanie regionalnej polityki Banku Spółdzielczego i umacnianie jego pozycji, współpracę ze środowiskami gospodarczymi oraz cenne inicjatywy społeczne.

URSZULA OETTINGEN

Nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Akademii Świętokrzyskiej, przewodnicząca Komisji Opieki nad Cmentarzami Kieleckimi w Stowarzyszeniu Ochrony Dziedzictwa Narodowego, przewodnicząca Sekcji Historycznej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Od dziesięciu lat niestrudzenie organizuje doroczne kwesty na renowację zabytków kieleckich cmentarzy. Dzięki zebranym środkom wykonano prace konserwatorskie przy ponad osiemdziesięciu nagrobkach. Przekazano również część pieniędzy na budowę polskiego cmentarza w Katyniu. 
Nagrodę Kielc za 2002 rok otrzymała za nieoceniony wkład w ratowanie zabytkowych nagrobków kieleckich nekropolii, propagowanie historii naszego miasta i społeczną pracę na rzecz ochrony jego dóbr kultury.

KSIĄDZ JAN ŚLEDZIANOWSKI

Od czterdziestu lat służy swoją wiedzą i umiejętnościami mieszkańcom naszego miasta. Jest kierownikiem Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz profesorem na Wydziale Pedagogicznym Akademii Świętokrzyskiej, wykładowcą teologii małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Wykłada także w Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz we Wszechnicy Świętokrzyskiej. Jest również asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Kieleckiej, diecezjalnym duszpasterzem rodzin, diecezjalnym duszpasterzem kobiet oraz opiekunem Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca. 
Nagrodę Kielc za 2002 rok otrzymał za wybitny wkład w rozwój myśli teologicznej i społecznej w Kielcach, pracę społeczną na rzecz mieszkańców naszego miasta, niestrudzone niesienie pomocy potrzebującym  oraz  duchowe wsparcie i opiekę zagubionym.

WIESŁAW TRĄMPCZYŃSKI

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, kierownik Katedry Geotechniki PŚ. W czasie jego kadencji rektorskiej nastąpił bardzo dynamiczny rozwój uczelni, m.in.: o połowę zwiększyła się liczba studentów PŚ, na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn powstały studia doktoranckie, utworzono nowe kierunki kształcenia, a Politechnika  jest pierwszą uczelnią w regionie, która miała zaszczyt nadać tytuł Doktora Honoris Causa. Doprowadził  też do zakończenia, rozpoczętej przez prof. Henryka Frąckiewicza budowy Biblioteki Głównej, będącej najnowocześniejszą tego typu jednostką w kraju.
Nagrodę Miasta Kielc za 2002 rok otrzymał za szczególny wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej, działania na rzecz stworzenia w Kielcach silnego ośrodka akademickiego oraz zaangażowanie w naukowy rozwój miasta.

MIKOŁAJ WOŹNIAK

Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 27,  działacz społeczny i aktywny członek stowarzyszeń kultury fizycznej, organizator corocznych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z kieleckich szkół,  trener koszykówki. Prowadzone przez niego szkolne zespoły, tylko w ciągu ostatnich pięciu lat, zdobyły między innymi cztery medale Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w koszykówce i mini-koszykówce chłopców. 
Nagrodę Miasta Kielc za 2002 rok otrzymał za działalność społeczno-wychowawczą, wieloletnią pracę z dziećmi i  młodzieżą, a także wkład w rozwój sportu szkolnego i upowszechnianie kultury fizycznej wśród najmłodszych kielczan.

JERZY ZAWADZKI

Wiceprezes koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień hitlerowskich obozów, społecznik i propagator historii Kielc. Włożył ogromny wkład pracy  w odbudowę Pomnika Niepodległości. Przyczynił się również  do odtworzenia w Kielcach symbolicznego grobu mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala". 
Nagrodę Kielc za 2002 rok otrzymał za wytrwałość, zaangażowanie i determinację w dążeniu do odbudowy zburzonego przez Niemców w 1939 roku Pomnika Niepodległości, działania na rzecz środowiska kombatanckiego i pracę społeczną.

NAGRODA SPECJALNA HUFIEC ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO im. Obrońców Westerplatte w Kielcach

Nagroda Specjalna została przyznana za pracę wychowawczą wśród dzieci i  młodzieży,  pielęgnowanie pięknych tradycji kieleckiego harcerstwa, służbę na   rzecz miasta i jego  mieszkańców oraz promocję Kielc w kraju i poza granicami.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności