Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Sylwetki laureatów Nagród Kielc za 2011 rok

NAGRODA SPECJALNA

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ - prowadzony  przez siostry Nazaretanki.


Program wychowawczy szkoły oparty jest na wartościach chrześcijańskich, nauczaniu kościoła oraz tradycji nazaretańskiej. Spójny z nim program profilaktyczny promuje wartości etyczne i moralne. Jakość kształcenia, bogata oferta edukacyjna oraz odpowiednie warunki do nauki przekładają się na wysokie wyniki uzyskiwane w szkole oraz na egzaminach zewnętrznych. Uczniowie osiągają także sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach oraz innych konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich.
 

dr n. med. MARIA KOWALSKA - absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Była żołnierzem Armii Krajowej w stopniu porucznika, uczestniczką Powstania Warszawskiego i więźniem obozu Zeithain w Saksonii. W Kielcach mieszka od 1961 r. Była pierwszym ordynatorem Oddziału Dermatologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach. Przy swoim oddziale stworzyła salon towarzyski, który odwiedzali ludzie kultury, polityki, sztuki m.in. Jan Sztaudynger. Pracowała w ośrodkach dla trędowatych, prowadzonych przez polskie misje katolickie w Indiach i Afryce. W dorobku ma kilkadziesiąt prac naukowych. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych im. Jana  Beyzyma w Krakowie i International Leprosy Association.
 

 

dr hab. BARBARA SZABAT - z Kielcami związana od 55 lat.  Od 1960 roku pracowała w placówkach przygotowujących do zawodu nauczycieli. Były to Studium Nauczycielskie im. W. Spasowskiego w Kielcach i Wyższa Szkoła Nauczycielska, która dała początek dzisiejszemu Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego. Wychowała wiele pokoleń nauczycieli historii. Poza pracą dydaktyczną, prowadzi również badania naukowe poświęcone historii Kielc i Kielecczyźnie. Jest członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Sekcji Historycznej, współredagowała wiele numerów „Rocznika Świętokrzyskiego i „Studiów Kieleckich”.

 

TADEUSZ JÓŹWIK jako zastępca Prezesa Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju i wieloletni Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju realizował wiele przedsięwzięć dla młodzieży. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców  prowadził przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji pracodawców i pracowników firm. Z jego inicjatywy odbywały się liczne szkolenia, spotkania z pracodawcami. 

 

ZOFIA WIECZOREK - NOWAK - Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach. Uhonorowana przez dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego medalem „Z sercem do żołnierza”. Główny nacisk w swojej działalności Stowarzyszenie kładzie na przywracanie w społeczeństwie pamięci o historii i tradycjach czwartych pułków, organizowanie tradycyjnych świąt pułkowych na terenie koszar na Bukówce. Stowarzyszenie uczestniczyło również w akcjach porządkowania cmentarzy wojennych na Wołyniu, współorganizowało sesje popularno - naukowe oraz uroczystości związane ze świętami narodowymi.

 

RYSZARD MIKURDA - na przestrzeni lat pełnił ponad trzysta razy funkcje kierownika, dyrektora bądź przewodniczącego komitetów organizacyjnych wszelkich imprez motorowych od rangi mistrzostw Polski i Europy po mistrzostwa świata. Posiada międzynarodowe uprawnienia sędziowskie sportów motocyklowych i samochodowych. Był arbitrem w ponad 1600 zawodach. W latach 1997-2002 był związany z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Kielcach, pełniąc funkcję od sekretarza do prezesa zarządu. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Honorową Odznakę Automobilklubu Dziennikarzy Polskich. W latach 2010-2011 był organizatorem ponad 15 Głośnych Czytań Nocą w Antykwariacie im. Andrzeja Metzgera. W 60. Plebiscycie Sportowym 2011 „Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu” uhonorowany jako zasłużony dla świętokrzyskiego sportu.

 

KAZIMIERZ PASTERNAK - od wielu lat Wiceprzewodniczący Regionu Świętokrzyskiej Solidarności, pełni również funkcję sekretarza Fundacji „Dla Dobra Wspólnego”. Znany z ogromnego profesjonalizmu z zakresu prawa pracy i bhp. Aktywny działacz społeczny, uczestniczył m.in. w budowie pomników ks. Jerzego Popiełuszki i Niepodległości, w kwestach na rzecz odbudowy i renowacji grobów na Starym Cmentarzu w Kielcach, w pracach organizacyjnych etapów kolarskich wyścigów Solidarności i Olimpijczyków. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Ochrony Pracy” nadaną przez Radę Ochrony Pracy.

 

JACEK SEMANIAK - profesor UJK w Kielcach. Naukowy dorobek profesora obejmuje 80 prac poświęconych fizyce atomowej i molekularnej opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 40 komunikatów prezentowanych na konferencjach międzynarodowych. Pełnił funkcję kierownika wielu projektów badawczych. Jest współautorem 25 publikacji o charakterze dydaktycznym dla uczniów i nauczycieli. Inspirował i nadzorował realizacje licznych projektów ze wsparciem funduszy europejskich, które przyczyniły się w efekcie do przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Jest członkiem Świętokrzyskiej Rady Innowacji i Przewodniczącym Rady Programowej Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku.
 

 

Ks. prałat dr WŁADYSŁAW SOWA - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, adiunkt w Instytucie Teologii Dogmatycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca teologii dogmatycznej w WSD Kielce, Prałat i Administrator Kapituły Katedralnej w  Kielcach. Jest sędzią w Sądzie Biskupim w Kielcach. Od 2002 jest również redaktorem naczelnym „Kieleckich Studiów Teologicznych".
 

 

dr inż. KRZYSZTOF ORKISZ - Prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. Jest również, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Funkcję prezesa pełni społecznie od 30 lat. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć m.in.: wprowadzenie nowej struktury izby rzemieślniczej, nawiązanie kontaktów z Niemiecką Izbą Rzemieślniczą w Wiesbaden. Jest członkiem kapituły przyznającej najlepszym firmom nagrodę „Skrzydła”. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

 

prof. dr hab. n. med. WITOLD ZATOŃSKI - jest inicjatorem podjęcia na terenie województwa świętokrzyskiego działań na rzecz budowania zdrowia publicznego oraz skutecznej walki z chorobami cywilizacyjnymi. Dzięki staraniom profesora na terenie Kielc i powiatu kieleckiego zrealizowano projekt PONS „Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski”. 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności