WNIOSEK
o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Nazwa podmiotu zobowiązanego 1)

I. Informacje o wnioskodawcy

II. Zakres ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018, 1243 j.t.) wnoszę o:

Zakres informacji sektora publicznego, której dotyczy wniosek:

Zakres informacji sektora publicznego, której dotyczy wniosek:

Źródło oraz miejsce publikacji warunków ponownego wykorzystywania
(w przypadku informacji pozyskanej z Internetu podać adres dostępu):

Format danych informacji sektora publicznego której dotyczy wniosek:

III. Cel ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (w tym określenie towarów i usług, w przypadku których informacja będzie wykorzystywana)

    
    

IV. Sposób i forma przekazania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania

IV.A.: Sposób przekazania informacji 3):
    
    
    

IV.B.: Sposób przygotowania informacji (nie dotyczy komunikacji elektronicznej):
    
    

IV.C.: Forma przekazania informacji:
    
    
    
    

IV.D.: Format danych dla informacji w postaci elektronicznej:
    
     4):

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
b) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przez okres niezbędny do realizacji wniosku
c) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii
d) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


1 Podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
2 Dotyczy wnioskodawcy, który posiada informację publiczną i zamierza ją ponownie wykorzystywać, lub wnioskodawcy, który zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
3 Wybór sposobu przekazania dotyczy także ewentualnej decyzji administracyjnej wydanej w wyniku negatywnego rozpatrzenia wniosku (adres poczty elektronicznej zostanie w takim przypadku wykorzystany w celu wskazania adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać decyzję i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu), albo oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, albo zawiadomienia o braku ograniczenia warunkami jej ponownego wykorzystywania.
4 Format zgodny z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.