Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Stowarzyszenia realizujące projekty zagraniczne

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód rozpoczęło działalność w 2010 roku w Kielcach.
Organizację tworzy grupa doświadczonych już entuzjastów, dla który Europa Wschodnia stała się ważnym kierunkiem życia.
Od 2019 roku Stowarzyszenie prowadzi Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców w Kielcach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań".
Natomiast od 2018 roku prowadzi również przedstawicielstwo Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej w województwie świętokrzyskim.

SIEW nie jest organizacją zamkniętą, ale we współpracy mile widziani są przede wszystkim kreatywni ludzie – otwarci na wyzwania i ciekawe projekty.

Od początku działalności Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zrealizowało wiele projektów i inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym (w tym współfinansowanych przez MSZ, MEN, Senat RP, Ministerstwo Rozwoju, MSWiA, Ambasadę RP w Kijowie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie i in.) – głównie na Ukrainie i Polsce, ale także we współpracy z Niemcami, Gruzją, Rosją, Litwą, Estonią, Rumunią, Bułgarią czy Turcją.
Były to m.in. kursy języka polskiego dla cudzoziemców, misje gospodarcze, wizyty edukacyjne i studyjne, projekty rozwojowe, liczne szkolenia i konferencje, wsparcie polskich i ukraińskich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych, a także autorskie projekty w sektorze pozarządowym - w tym zw. z ochroną dziedzictwa historycznego i kulturowego krajów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów..

Najwięcej inicjatyw dotychczas zrealizowano we współpracy z organizacjami z Winnicy i obwodu winnickiego.

 

Kontakt
 
Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód
25-002 Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 65
 
 
E-mail:
Skype: siew_kielce
 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR) jest organizacją pozarządową, która od 2001 roku aktywnie działa głównie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego i jego mieszkańców – wspiera lokalne organizacje, grupy nieformalne oraz samopomocowe. Działania stowarzyszenia w regionie objęły wiele gmin i powiatów, w których realizowane są projekty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe w obszarze ekonomii społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, wspierania lokalnych inicjatyw, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego równych szans czy pomocy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni, osoby starsze). Zrealizowane zadania w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Kielc i regionu oraz jego rozwoju gospodarczego.

Działania międzynarodowe SIR realizuje od 2014 roku z partnerami z wielu krajów europejskich, w tym m.in. z Włochami, Grecją, Cyprem, Niemcami, Finlandią, Danią, Austrią, Chorwacją czy Bośnią i Hercegowiną. Do najważniejszych z nich należy realizacja projektów międzynarodowych, głównie w ramach programu Erasmus+ oraz organizacja wizyt studyjnych delegacji zagranicznych zainteresowanych polskimi doświadczeniami i know-how w różnych obszarach tematycznych. Realizowane dotychczas projekty zagraniczne dotyczą głównie walki z bezrobociem, działań na rzecz zatrudnienia oraz włączenia na rynek pracy grup zmarginalizowanych, wsparcia młodych ludzi w płynnym wejściu na rynek pracy, sieciowania z potencjalnymi pracodawcami oraz wzmocnienia umiejętności miękkich, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jest otwarte na współpracę, stale poszerza obszar aktywności oraz nawiązuje kontakty z nowymi partnerami w celu rozwoju działań zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, które przyczynią się do rozwoju miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.

 

Kontakt:

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR)

ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce, Polska (naprzeciwko Galerii KORONA)
Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych (w budynku znajduje się winda)

 

Telefony:

 

41 361 04  92
41 386 66 27

E-mail: sir@sir.com.pl

 

Strona: http://www.sir.com.pl

East European Billiard Council

Idea założenia lokalnego stowarzyszenia bilardowego narodziła się kilka lat temu. Głównym powodem i celem działalności była chęć rozwinięcia i popularyzacji sportu bilardowego w Europie Wschodniej. Na początku zakładano, że wystarczy do tego koorynacja kalendarza zawodów - okazało sie to jednak za mało. Potrzebna była współpraca tak w organizacji wydarzeń sportowych, jak i w poszukiwaniu sponsorów, wymianie doświadczeń i sztabu trennerów. Jednym z najważniejszych zagadnień stało się przygotowanie odpowiedniego programu, który byłby interesujący i akceptowalny finansowo dla klubów i zawodników. Kryzys ekonomiczny spiętrzył trudności w integracji środowiska. Jednak w tym samym czasie pojawiły się mozliwości pozyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. To pozwoliło utrzymać sport bilardowy.

 

7 października 2011 r. przedstawiciele narodowych stowarzyszeń bilardowych z Polski, Ukrainy, Rosji, Estonii i Słowacji wzięli udział w spotkaniu w Warszawie. Po długiej i ciekawej dyskusji, zapadła decyzja o powołaniu Europejskiego Stowarzyszenia Bilardowego. Mimo, że nie mogła być obecna delegacja federacji bułgarskiej, zadeklarowała ona akces do stowarzyszenia.

 

Najważniejszym efektem spotkania było ożywienie sportu bilardowego w 21 krajach Europy Wschodniej: Polsce, Rosji, Ukrainie, Estonii, Słowacji, Litwie, Łotwie, Białorusi, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Serbii, Bułgarii, Albanii, Chorwacji, macedonii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Mołdawii, Gruzjii i Słowenii. W tym samym momencie ESB otwarło sie na współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami bilardowymi.

 

Kontakt:

ul. Zagnanska 84A
25-528 Kielce, Poland

 

Mail: ebc@ebc-billiard.com  mak@makmarketing.com

 

tel/fax: +48 41 362-11-47
kom: +48 602-196-206

 

Strona: http://www.ebc-billiard.com/

International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

MSP jest największym stowarzyszeniem na świecie z ilością prawie 400 tyś członków zrzeszonych w 65 krajach, a także stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie z prawie 400 tyś. członków zrzeszonych w 65 sekcjach narodowych. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu.

 

MSP szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Centrum Informacyjno-Szkoleniowym (IBZ) zamek Gimborn (Niemcy) z finansową dopłatą dla członków IPA, lokalne, regionalne i międzynarodowe zawodowe imprezy na na wszystkich kontynentach, funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, organizuje corocznie międzynarodowe spotkania młodzieżowe dla córek i synów członków IPA oraz seminaria dla młodych adeptów policji, umożliwia korzystanie z niedrogich domów wczasowych krajowych i zagranicznych oraz wymianę doświadczeń zawodowych, niesie pomoc dla policjantów i ich rodzin, gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.

 

Kontakt:

 

Komenda Wojewódzka Policji

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

 

Tel.: +48 783 112 112

 

swietokrzyska.gw@ipapolska.pl

 

Strona:  http://ipapolska.pl/ipa/tagi/1695,Swietokrzyska-Grupa-Wojewodzka-IPA.html

Eurojumelages Kielce

Celem stowarzyszenia jest tworzenie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów międzyludzkich mieszkańców krajów europejskich, którzy pracują lub pracowali w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych i pocztowych, członków ich rodzin oraz sympatyków stowarzyszenia.

 

Kontakt:

 

ul. Targowa 9 / 88

25-520 Kielce

 

KRS: 0000597423

NIP: 9591968694

 

REGON: 363537701

Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Medyczne im. św. Łukasza

Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Medyczne im. św. Łukasza w Kielcach zostało założone 10 marca 2014 r. i jego celem jest prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie ochrony i promocji zdrowia, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, działalności charytatywnej oraz w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji jak również upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz wymian międzynarodowych,
w szczególności miedzy Polską a Ukrainą.

 

Kontakt:

 

ul. Tarnowska 7
25-394 Kielce

 

 

KRS: 0000501350
NIP: 6572913673

 

Strona: https://www.facebook.com/pg/Polsko-Ukrai%C5%84skie-Stowarzyszenie-Medyczne-im-%C5%9Aw-%C5%81ukasza-949523505066157/about/?ref=page_internal

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności