Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Karta Dużej Rodziny

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pomoc społeczna - MOPR

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
tel. 041-331-25-24,  041-332-47-84
fax 041-368-50-57

tel. 041-331-25-24, 041-332-47-84 fax 041-368-50-57

www.mopr.kielce.pl/


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Rodzaje pomocy udzielanej przez instytucje pomocy społecznej:
1. Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się
- pomoc dla rodzin zastępczych
- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych nauką języka polskiego dla uchodźców
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne

2. Świadczenia niepieniężne
- praca socjalna
- bilet kredytowy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
- sprawienie pogrzebu
- poradnictwo specjalistyczne
- interwencja kryzysowa
- schronienie
- posiłek
- niezbędne ubranie
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
- mieszkania chronione
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych
- szkolenie, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.


Osobą pierwszego kontaktu jest pracownik socjalny w odpowiednim do miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym.

WYKAZ REJONÓW OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC DLA SWOICH PODOPIECZNYCH

Nazwa rejonu

Adres

Telefon

Śródmieście

ul. Sienkiewicza 25 041-368-07-71

Szydłówek

ul. Miodowa 7 041-362-62-65

KSM

ul. Wawrzyńskiej 20 041-369-12-79

Herby

ul. 1-go Maja 196 041-346-15-45

Czarnów

ul. Jagiellońska 90 041-344-37-30

Białogon

ul. 1905 Roku 45 041-346-47-40

Uroczysko

ul. Zamenhofa 4 041-331-29-93

Os. Jagiellońskie

ul. Paderewskiego 20 041-343-16-05

Os. Świętokrzyskie

ul. Manifestu Lipcowego 65 041-362-64-50

Barwinek – Baranówek

ul. Prusa 1 041-368-71-59

 

 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek podległych, warunków uzyskania pomocy, jej rodzaju są umieszczone na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: www.mopr.kielce.pl

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym