Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Karta Dużej Rodziny

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Placówki MOPR

Placówki świadczące usługi pomocy społecznej w Kielcach powstałe w latach 2003-2006

I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W wyniku przyjęcia do realizacji programu pod nazwą ,,Budowanie przyjaznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Kielcach” miasto Kielce podjęło wiele inicjatyw w celu tworzenia profilaktyki wychowawczej w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
Zadaniem tych placówek jest zapewnienie dzieci OM i młodzieży ciekawej oferty spędzania wolnego czasu, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozbudzanie indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży, co pozwala zapobiegać ich marginalizacji oraz opóźnia konieczność odizolowania od niekorzystnego środowiska rodzinnego.
Istotnym celem funkcjonowania placówek tego typu jest wsparcie rodziny dziecka i przywracanie jej funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz ról społecznych.
W 2002 roku działała jedyna placówka o charakterze dziennym, jaką było Ognisko Wychowawcze obejmujące opieką 55 dzieci. Natomiast na koniec 2006 roku ponad 1000 dzieci i młodzieży naszego miasta korzysta z różnych form wsparcia dziennego.

Od 1 lipca 2003 roku rozpoczęła działalność Sieć Świetlic Środowiskowych ,,4 Kąty” w strukturze MOPR. W Świetlicy przy ul. Sienkiewicza 25 (II piętro) obejmuje się opieką ok. 60 wychowanków w wieku od 6-18 lat zamieszkujących śródmieście

 

Tu dzieci spędzają radosne chwile, przygotowując tradycje świąteczne i chętnie korzystają z uroków zimy pod opieką wychowawców.…

Świetlica Środowiskowa ,,4 Kąty” przy ul. 1-go Maja 196 działa od 16 grudnia 2004 r. w dzielnicy Herby. Obejmuje opieką ok. 100 dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat. Świetlice czynne są od poniedziałku do piątku.
Kolejną placówką działającą w strukturze MOPR jest, otwarty 16 lutego 2006r.,
Klub Młodzieżowy Na Stoku 98. Jest placówką opiekuńczą, obejmującą opieką 100 dzieci w wieku szkolnym i młodzież.
Zajęcia odbywają się również w formie kół zainteresowań i sekcji.
Pomieszczenia wydzielone z...
Pomieszczenia wydzielone z...

Dzienny Ośrodek Socjoterapii DOS ,,Rafael’’ - siedziba główna w Kielcach, przy ul. Cedro -Mazur 19. Jest to placówka niepubliczna, prowadzona przez konferencję Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo z siedzibą w Kielcach, ul. Urzędnicza 3. Działa od 1 września 2002 roku.
Jest placówką o charakterze specjalistycznym realizującą zajęcia socjoterapeutyczne.
Mieści się w budynku Konferencji Stowarzyszenia w Cedzynie.

Placówka realizuje posiłek w...
Zajęcia sportowe uzupełniają...
Poza wypoczynkiem i zabawą...
Poza wypoczynkiem i zabawą...
Poza wypoczynkiem i zabawą...
Poza wypoczynkiem i zabawą...
W grupie poznaje się tradycje...
W grupie poznaje się tradycje...

Oddział I (Na Białogonie) - mieści się przy ul. Skibińskiego 8. Działa od 4 listopada 2002 roku w pomieszczeniach udostępnionych przez tutejszą parafię.

Pomimo, że warunki są trudniejsze, Ośrodek zapewnia pomoc najbardziej potrzebującym w zakresie opieki i wychowania. Daje możliwość pracy terapeutycznej dla dzieci i ich rodziców.

Oddział II (Na Wikaryjskiej ) - zajmuje pomieszczenia w byłym budynku szkoły przy ul. Wikaryjskiej 2, funkcjonuje od 1 września 2004 roku. Jest przeznaczony dla dzieci i starszej młodzieży.


W ciągu ostatnich trzech lat, transformacji poddano istniejące na terenie Miasta Kielce wszystkie domy dziecka oraz pogotowie opiekuńcze, w których to placówkach liczba miejsc przekraczała potrzeby miasta. Wykorzystując istniejące zasoby lokalowe i kadrowe przekształcono te domy w placówki wielofunkcyjne, otwarte dla środowiska lokalnego, tworząc w ich obrębie placówki wsparcia dziennego – ogniska wychowawcze i świetlice środowiskowe oraz mieszkania chronione.

Od 1.01.2004 uruchomiono Ognisko Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12. W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 „Kamyk” dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Polityki Społecznej. Ognisko obejmuje opieką 60 wychowanków w wieku 6 - 15 lat. Czynne jest od pon.- pt. w godzinach 10 - 19.00.

Przy Zespole Placówek ,,Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 została otwarta 22.02.05 r. Placówka Wsparcia Dziennego dla 60 dzieci i młodzieży z najbliższego środowiska lokalnego. Świadczy usługi integracyjne, rekreacyjne i rehabilitacyjne.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego „Azyl”, działająca przy Pogotowiu Opiekuńczym w Kielcach, ul. Kołłątaja 4, powstała w listopadzie 2005 roku, w oparciu o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej. Poprzez wykorzystanie bazy lokalowej dotychczasowej placówki stacjonarnej stworzono warunki dziennej formy opieki dla 30 wychowanków, realizowany tutaj program służy przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu i zagrożeniu demoralizacją.

Pod nadzorem specjalistów terapeutów zajęciowych w ,,Azylu” dzieci i młodzież odbywa zajęcia w różnych sekcjach zainteresowań.

Od listopada 2005 roku funkcjonuje sieć Młodzieżowych Klubów Osiedlowych ,,Wolna Strefa”- tj. cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze opiekuńczym, prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 36. Kluby Młodzieżowe obejmują łączną opieką 340 osób w wieku 13-19 lat.

Młodzieżowy Klub Osiedlowy ,,Wolna Strefa”- Kielce, ul. Naruszewicza 16, działał od 14 grudnia 2004 roku jako świetlica MOPR. Z dniem 1.03.2005 r. zadanie przekazano do prowadzenia Stowarzyszeniu. Uczęszcza tutaj 120 osób.

Poza działaniami opiekuńczymi Klub prowadzi sekcje zainteresowań.

 

Młodzieżowy Klub Osiedlowy ,,Wolna Strefa” - Kielce, ul Jeziorańskiego 75. Placówka przeznaczona jest dla 120 osób. Funkcjonuje od 2 listopada 2005 r.

Młodzieżowy Klub Osiedlowy ,,Wolna Strefa”- przy ul. Krakowskiej 17. Placówka przeznaczona jest dla 50 osób. Działa od 2 listopada 2005 r.

Tu działa sekcja dziennikarska, historyczna, kronikarska, dyskusyjnej grupy filmowej i inne.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem.

Młodzieżowy Klub Osiedlowy ,,Wolna Strefa”- Kielce, ul. Kołłątaja 4. Placówka przeznaczona dla 50 wychowanków. Działa od 2 listopada 2005 r.

Ognisko Wychowawcze przy ul. Kościuszki 36. Najstarsza placówka opiekuńczo-wychowawcza działająca od 2000 roku, prowadzona przez Zgromadzenie św. Wincentego a Paulo. Przeznaczona jest dla 80 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Została przejęta do nadzoru MOPR w 1999 r. z systemu oświaty, jako jedyna placówka wsparcia dziennego.

Świetlica Środowiskowa ,,Niewachlowiak, przy ul. Kruszelnickiego 49. Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej działalność jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na lokalne zapotrzebowanie mieszkańców tej peryferyjnej części miasta.

Świetlica ,,Niewachlowiak” czynna jest od środy do niedzieli w godzinach 17.00-21.00.

Celem zajęć jest między innymi inspirowanie różnych form aktywności fizycznej i integracja dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej.

 

Placówki opieki całodobowej (domy dziecka, pogotowie opiekuńcze i rodzinne domy dziecka) są zobowiązane do osiągnięcia standardu opieki i wychowania do końca 2006 r.
Na przestrzeni lat 2003 - 2005 dokonano przekształcenia tych placówek w placówki wielofunkcyjne. Obecnie w każdej z nich funkcjonują mieszkania grup usamodzielniających. Są to wyodrębnione, autonomiczne duże kompleksy mieszkaniowe dla 14 osobowej grupy wychowanków, gdzie sprawowana jest stała i ciągła opieka przez 4 wychowawców. Prowadzą, wraz z wychowawcami, wspólne gospodarstwo domowe, dysponują przyznanym budżetem, podejmują decyzje w ważnych sprawach społeczności.
Celem tej formy opieki jest przygotowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę do samodzielnego życia.

Na koniec 2003 roku powstało pierwsze mieszkanie usamodzielnienia w dawnym Domu przy Sandomierskiej 126. Aktualnie w placówce przekształconej w Zespół Placówek ,,Dobra Chata” funkcjonują 3 mieszkania grupy usamodzielnienia.

Kolejne mieszkanie usamodzielniające powołano w 2005 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12. Zamieszkuje w nim 14 dzieci starszych i młodzieży.

Niegdyś zamknięty dom dla małych dzieci tętni życiem dzieci starszych i stanowi bazę dla tworzenia nowoczesnych form opieki.

W listopadzie 2005 roku, w kolejnym domu Na Stoku 42a powstało, jedyne w swoim rodzaju, mieszkanie grupy usamodzielniającej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Utworzenie w 2003 roku Ośrodka Wczesnej Interwencji przesądziło
o przyszłości i charakterze placówki. Dom służy dzieciom najbardziej dotkniętym przez los, chorym i odrzuconym przez najbliższych.

II. Ośrodki wsparcia dziennego MOPR

 

1. Ośrodek Wczesnej Interwencji w Kielcach, os. Na Stoku 42a, powstał w lutym 2004 roku, w wyniku przekształcenia Domu Dziecka Nr2 i dzięki środkom PFRON i Miasta Kielce. Świadczy specjalistyczne usługi diagnostyczno-rehabilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne dla dzieci w wieku 0-7 z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i umysłowego.

III. Mieszkania Chronione

 

1. Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków, usamodzielniających się w placówce wielofunkcyjnej przy ul. Toporowskiego 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mieszkanie chronione przy ul. Sandomierskiej 126 jest integralną częścią Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dobra Chata”. Przeznaczone jest dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

IV. Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodek powstał we wrześniu 2006 roku. Do głównych zadań należy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie jej negatywnych następstw w życiu rodzinnym i społecznym.
Założeniem SOW jest udzielanie specjalistycznej i kompleksowej pomocy wszystkim członkom rodziny znajdującym się w sytuacji przemocy domowej, tzn. swoją ofertę kieruje do osób doznających przemocy, stosujących przemoc jak i do świadków przemocy w rodzinie.

Ośrodek mieści się przy ul. 1-go Maja 196, a czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-20.00.
Więcej o Ośrodku.

Budżet Obywatelski
Serwisy mapowe
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym