Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Karta Dużej Rodziny

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Placówki MOPR

Placówki świadczące usługi pomocy społecznej w Kielcach powstałe w latach 2003-2006

I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W wyniku przyjęcia do realizacji programu pod nazwą ,,Budowanie przyjaznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Kielcach” miasto Kielce podjęło wiele inicjatyw w celu tworzenia profilaktyki wychowawczej w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
Zadaniem tych placówek jest zapewnienie dzieci OM i młodzieży ciekawej oferty spędzania wolnego czasu, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozbudzanie indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży, co pozwala zapobiegać ich marginalizacji oraz opóźnia konieczność odizolowania od niekorzystnego środowiska rodzinnego.
Istotnym celem funkcjonowania placówek tego typu jest wsparcie rodziny dziecka i przywracanie jej funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz ról społecznych.
W 2002 roku działała jedyna placówka o charakterze dziennym, jaką było Ognisko Wychowawcze obejmujące opieką 55 dzieci. Natomiast na koniec 2006 roku ponad 1000 dzieci i młodzieży naszego miasta korzysta z różnych form wsparcia dziennego.

Od 1 lipca 2003 roku rozpoczęła działalność Sieć Świetlic Środowiskowych ,,4 Kąty” w strukturze MOPR. W Świetlicy przy ul. Sienkiewicza 25 (II piętro) obejmuje się opieką ok. 60 wychowanków w wieku od 6-18 lat zamieszkujących śródmieście

 

Tu dzieci spędzają radosne chwile, przygotowując tradycje świąteczne i chętnie korzystają z uroków zimy pod opieką wychowawców.…

Świetlica Środowiskowa ,,4 Kąty” przy ul. 1-go Maja 196 działa od 16 grudnia 2004 r. w dzielnicy Herby. Obejmuje opieką ok. 100 dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat. Świetlice czynne są od poniedziałku do piątku.
Kolejną placówką działającą w strukturze MOPR jest, otwarty 16 lutego 2006r.,
Klub Młodzieżowy Na Stoku 98. Jest placówką opiekuńczą, obejmującą opieką 100 dzieci w wieku szkolnym i młodzież.
Zajęcia odbywają się również w formie kół zainteresowań i sekcji.
Pomieszczenia wydzielone z...
Pomieszczenia wydzielone z...

Dzienny Ośrodek Socjoterapii DOS ,,Rafael’’ - siedziba główna w Kielcach, przy ul. Cedro -Mazur 19. Jest to placówka niepubliczna, prowadzona przez konferencję Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo z siedzibą w Kielcach, ul. Urzędnicza 3. Działa od 1 września 2002 roku.
Jest placówką o charakterze specjalistycznym realizującą zajęcia socjoterapeutyczne.
Mieści się w budynku Konferencji Stowarzyszenia w Cedzynie.

Placówka realizuje posiłek w...
Zajęcia sportowe uzupełniają...
Poza wypoczynkiem i zabawą...
Poza wypoczynkiem i zabawą...
Poza wypoczynkiem i zabawą...
Poza wypoczynkiem i zabawą...
W grupie poznaje się tradycje...
W grupie poznaje się tradycje...

Oddział I (Na Białogonie) - mieści się przy ul. Skibińskiego 8. Działa od 4 listopada 2002 roku w pomieszczeniach udostępnionych przez tutejszą parafię.

Pomimo, że warunki są trudniejsze, Ośrodek zapewnia pomoc najbardziej potrzebującym w zakresie opieki i wychowania. Daje możliwość pracy terapeutycznej dla dzieci i ich rodziców.

Oddział II (Na Wikaryjskiej ) - zajmuje pomieszczenia w byłym budynku szkoły przy ul. Wikaryjskiej 2, funkcjonuje od 1 września 2004 roku. Jest przeznaczony dla dzieci i starszej młodzieży.


W ciągu ostatnich trzech lat, transformacji poddano istniejące na terenie Miasta Kielce wszystkie domy dziecka oraz pogotowie opiekuńcze, w których to placówkach liczba miejsc przekraczała potrzeby miasta. Wykorzystując istniejące zasoby lokalowe i kadrowe przekształcono te domy w placówki wielofunkcyjne, otwarte dla środowiska lokalnego, tworząc w ich obrębie placówki wsparcia dziennego – ogniska wychowawcze i świetlice środowiskowe oraz mieszkania chronione.

Od 1.01.2004 uruchomiono Ognisko Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12. W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 „Kamyk” dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Polityki Społecznej. Ognisko obejmuje opieką 60 wychowanków w wieku 6 - 15 lat. Czynne jest od pon.- pt. w godzinach 10 - 19.00.

Przy Zespole Placówek ,,Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 została otwarta 22.02.05 r. Placówka Wsparcia Dziennego dla 60 dzieci i młodzieży z najbliższego środowiska lokalnego. Świadczy usługi integracyjne, rekreacyjne i rehabilitacyjne.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego „Azyl”, działająca przy Pogotowiu Opiekuńczym w Kielcach, ul. Kołłątaja 4, powstała w listopadzie 2005 roku, w oparciu o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej. Poprzez wykorzystanie bazy lokalowej dotychczasowej placówki stacjonarnej stworzono warunki dziennej formy opieki dla 30 wychowanków, realizowany tutaj program służy przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu i zagrożeniu demoralizacją.

Pod nadzorem specjalistów terapeutów zajęciowych w ,,Azylu” dzieci i młodzież odbywa zajęcia w różnych sekcjach zainteresowań.

Od listopada 2005 roku funkcjonuje sieć Młodzieżowych Klubów Osiedlowych ,,Wolna Strefa”- tj. cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze opiekuńczym, prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 36. Kluby Młodzieżowe obejmują łączną opieką 340 osób w wieku 13-19 lat.

Młodzieżowy Klub Osiedlowy ,,Wolna Strefa”- Kielce, ul. Naruszewicza 16, działał od 14 grudnia 2004 roku jako świetlica MOPR. Z dniem 1.03.2005 r. zadanie przekazano do prowadzenia Stowarzyszeniu. Uczęszcza tutaj 120 osób.

Poza działaniami opiekuńczymi Klub prowadzi sekcje zainteresowań.

 

Młodzieżowy Klub Osiedlowy ,,Wolna Strefa” - Kielce, ul Jeziorańskiego 75. Placówka przeznaczona jest dla 120 osób. Funkcjonuje od 2 listopada 2005 r.

Młodzieżowy Klub Osiedlowy ,,Wolna Strefa”- przy ul. Krakowskiej 17. Placówka przeznaczona jest dla 50 osób. Działa od 2 listopada 2005 r.

Tu działa sekcja dziennikarska, historyczna, kronikarska, dyskusyjnej grupy filmowej i inne.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem.

Młodzieżowy Klub Osiedlowy ,,Wolna Strefa”- Kielce, ul. Kołłątaja 4. Placówka przeznaczona dla 50 wychowanków. Działa od 2 listopada 2005 r.

Ognisko Wychowawcze przy ul. Kościuszki 36. Najstarsza placówka opiekuńczo-wychowawcza działająca od 2000 roku, prowadzona przez Zgromadzenie św. Wincentego a Paulo. Przeznaczona jest dla 80 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Została przejęta do nadzoru MOPR w 1999 r. z systemu oświaty, jako jedyna placówka wsparcia dziennego.

Świetlica Środowiskowa ,,Niewachlowiak, przy ul. Kruszelnickiego 49. Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej działalność jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na lokalne zapotrzebowanie mieszkańców tej peryferyjnej części miasta.

Świetlica ,,Niewachlowiak” czynna jest od środy do niedzieli w godzinach 17.00-21.00.

Celem zajęć jest między innymi inspirowanie różnych form aktywności fizycznej i integracja dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej.

 

Placówki opieki całodobowej (domy dziecka, pogotowie opiekuńcze i rodzinne domy dziecka) są zobowiązane do osiągnięcia standardu opieki i wychowania do końca 2006 r.
Na przestrzeni lat 2003 - 2005 dokonano przekształcenia tych placówek w placówki wielofunkcyjne. Obecnie w każdej z nich funkcjonują mieszkania grup usamodzielniających. Są to wyodrębnione, autonomiczne duże kompleksy mieszkaniowe dla 14 osobowej grupy wychowanków, gdzie sprawowana jest stała i ciągła opieka przez 4 wychowawców. Prowadzą, wraz z wychowawcami, wspólne gospodarstwo domowe, dysponują przyznanym budżetem, podejmują decyzje w ważnych sprawach społeczności.
Celem tej formy opieki jest przygotowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę do samodzielnego życia.

Na koniec 2003 roku powstało pierwsze mieszkanie usamodzielnienia w dawnym Domu przy Sandomierskiej 126. Aktualnie w placówce przekształconej w Zespół Placówek ,,Dobra Chata” funkcjonują 3 mieszkania grupy usamodzielnienia.

Kolejne mieszkanie usamodzielniające powołano w 2005 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12. Zamieszkuje w nim 14 dzieci starszych i młodzieży.

Niegdyś zamknięty dom dla małych dzieci tętni życiem dzieci starszych i stanowi bazę dla tworzenia nowoczesnych form opieki.

W listopadzie 2005 roku, w kolejnym domu Na Stoku 42a powstało, jedyne w swoim rodzaju, mieszkanie grupy usamodzielniającej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Utworzenie w 2003 roku Ośrodka Wczesnej Interwencji przesądziło
o przyszłości i charakterze placówki. Dom służy dzieciom najbardziej dotkniętym przez los, chorym i odrzuconym przez najbliższych.

II. Ośrodki wsparcia dziennego MOPR

 

1. Ośrodek Wczesnej Interwencji w Kielcach, os. Na Stoku 42a, powstał w lutym 2004 roku, w wyniku przekształcenia Domu Dziecka Nr2 i dzięki środkom PFRON i Miasta Kielce. Świadczy specjalistyczne usługi diagnostyczno-rehabilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne dla dzieci w wieku 0-7 z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i umysłowego.

III. Mieszkania Chronione

 

1. Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków, usamodzielniających się w placówce wielofunkcyjnej przy ul. Toporowskiego 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mieszkanie chronione przy ul. Sandomierskiej 126 jest integralną częścią Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dobra Chata”. Przeznaczone jest dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

IV. Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodek powstał we wrześniu 2006 roku. Do głównych zadań należy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie jej negatywnych następstw w życiu rodzinnym i społecznym.
Założeniem SOW jest udzielanie specjalistycznej i kompleksowej pomocy wszystkim członkom rodziny znajdującym się w sytuacji przemocy domowej, tzn. swoją ofertę kieruje do osób doznających przemocy, stosujących przemoc jak i do świadków przemocy w rodzinie.

Ośrodek mieści się przy ul. 1-go Maja 196, a czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-20.00.
Więcej o Ośrodku.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym